ใบอนุญาตนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ คปภ.

9 กรกฎาคม 2561

            นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (หรือที่เรียกกันว่า แอคชัวรี) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการเงิน โดยนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์การเงินและสถิติความน่าจะเป็นมาใช้ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อดีต จำลองอนาคต เพื่อคำนวณคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และสื่อสารออกไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเรื่อง การคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่19 ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเรื่องความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ประชากรศาสตร์ในอนาคต และคณิตศาสตร์การเงินในการประเมินอัตราคิดลด และต้องได้รับการสอบคุณวุฒิให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถมองภาพระยะยาวให้ไกลมากที่สุด เพื่อตั้งสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยให้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

            ทั้งนี้ สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (Society of Actuaries of Thailand) นั้นเป็นสมาชิกของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนานาชาติ (International Actuarial Association) และ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ต้องผ่านการสอบครบ 10 ขั้น จึงจะได้คุณวุฒิที่เรียกว่า “เฟลโล่” และคุณวุฒิเฟลโล่ที่ว่านี้ ยังถูกบรรจุอยู่ใน พรบ.ประกันชีวิต และ พรบ.ประกันวินาศภัย อีกด้วย

            ในประเทศไทยนั้น ใบอนุญาตในการเป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ในธุรกิจประกันชีวิต จะอยู่ภายใน พรบ. ประกันชีวิต ส่วนใบอนุญาตในการเป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ในธุรกิจประกันวินาศภัย จะอยู่ภายใน พรบ. ประกันวินาศภัย มีกล่าวไว้โดยสรุปดังนี้

  • ภาคธุรกิจประกันชีวิตนั้น ใช้มาตรฐานตามหลักสากล คือต้องเป็นเฟลโล่ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยเท่านั้น จึงสามารถไปขอขึ้นทะเบียนจาก คปภ. เพื่อเอาใบอนุญาตเป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ในด้านธุรกิจประกันชีวิต ซึ่ง คปภ. ก็กำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตนี้ จำกัดสิทธิ์อยู่ในขอบเขตของธุรกิจประกันชีวิตเท่านั้น
  • ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ในขณะนี้ยังอนุโลมว่าไม่จำเป็นต้องเป็นระดับแอสโซซิเอตหรือเฟลโล่ โดยผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ที่มีวิชาทางด้านสถิติ และมีประสบการณ์ทางด้านประกันวินาศภัยตามเงื่อนไขที่กำหนด ก็สามารถไปขอขึ้นทะเบียนจาก คปภ. ให้เป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ในด้านธุรกิจประกันวินาศภัยได้ ซึ่ง คปภ. ก็กำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตนี้ จำกัดสิทธิ์อยู่ในขอบเขตของธุรกิจประกันวินาศภัยเท่านั้น


            จึงต้องพิจารณาว่า ใบอนุญาตในการเป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” นั้น คปภ. อนุญาตให้ใช้ในด้านประกันชีวิต หรือ ประกันวินาศภัย เพราะ ในแต่ละใบนั้นมีกฎเกณฑ์ในการให้ใบอนุญาตต่างกัน และจำกัดสิทธิ์ในธุรกิจประกันภัยต่างกัน เนื่องจาก ใช้ พรบ. คนละฉบับกัน

 

            ดังนั้น คนที่เป็นเฟลโล่ จะได้รับใบอนุญาตของ คปภ. ในทางกลับกัน คนที่ได้รับใบอนุญาตจาก คปภ. ไม่จำเป็นต้องสอบผ่านเป็นเฟลโล่ เพียงแต่อาจใช้กฎเกณฑ์อื่นที่ไม่ได้มาจากการสอบ มาขอใบอนุญาตจาก คปภ. ได้ คปภ. จึงเคยมีการส่งหนังสือเวียนถึงสภาวิชาชีพ บัญชีรายละเอียด สามารถดูได้ที่จดหมายประชาสัมพันธ์จาก คปภ. 


"
ในการนี้ สำนักงาน คปภ. จึงขอทำความเข้าใจว่า สำนักงาน คปภ. ให้ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ในการคำนวณมูลค่าภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัย (สำรองประกันภัย)  เท่านั้น มิได้เป็นการรับรองว่าบุคคลที่ได้รับใบอนุญาติมีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้วัดผลมูลค่าภาระผูกพันของผลประโยชน์หลังออกจากงานที่มีสาระสำคัญทั้งหมด
"ตรวจสอบคุณวุฒิของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ที่ https://soat.or.th/th/active-member-list


โดย : นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิระดับเฟลโล่
อาจารย์พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (อาจารย์ทอมมี่)
FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons)