Testimonial from our client

With our affordable nimble and professional service, more than 1,000 companies choose us to calculate their employee benefit

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชีได้ใช้บริการจาก ABS ในการจัดทำรายงานปี 2561 นั้น ขอขอบคุณการบริการจัดทำรายงานฯ เป็นอย่างมาก สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีความประทับใจในการทำงานของบุคลากร ABS ที่มีการติดตามตอบข้อซักถามและอธิบายความเป็นมาของรายงานฯ ให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนทุกประเด็น รวมถึงชื่นชมระบบงานที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามความต้องการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างครบถ้วน

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
BAM ได้ว่าจ้างบริษัท ABS คำนวณสำรองผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางอาจารย์และทีมงานเป็นอย่างดี เมื่อมีปัญหา/อุปสรรคในเรื่องของข้อมูล หรือ BAM ต้องการรายงานเพิ่มเติม ทางทีมงาน บริษัท ABS ก็พร้อมจะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นประโยชน์กับ BAM เป็นอย่างมาก รวมทั้งรายงานผลประโยชน์พนักงานที่ออกมา สามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย และตรงตามความต้องการของผู้สอบบัญชี

Electricity Generating Authority of Thailand
กฟผ. ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ประสานงาน ให้คำปรึกษาตอบข้อซักถาม และจัดทำรายงานส่งมอบให้ กฟผ. ได้ครบถ้วนตามขอบเขตงาน ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประทับใจในการให้บริการของบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ทุกคนบริการลูกค้าด้วยอัธยาศัยที่ดี สามารถทำงานให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ตามที่ ปณท. ได้ว่าจ้างบริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด คำนวณมูลค่าผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกับภัยนั้น บริษัทฯ ดำเนินการเป็นไปตามสัญญา โดย ปณท. มีความพึงพอใจในผลงานที่ส่งมอบ และการติดต่อประสานงานที่มีความรวดเร็ว

KRUNGTHAI Asset Management PCL.
ทางบริษัทฯ เลือกใช้บริการ ABS รายงานของ ABS นั้นละเอียดและเข้าใจได้ในเวลาเดียวกัน ก่อนที่จะสรุปรายงานอย่างเป็นทางการต่อผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี ทาง ABS ได้จัดทำรายงานฉบับร่างเพื่อทบทวนและพนักงานเต็มใจที่จะพูดคุย เกี่ยวกับข้อกังวลของเราก่อนที่จะสรุปรายงานขั้นสุดท้าย จัดทำรายงานที่มีคุณภาพ และพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ พึงพอใจกับการให้บริการครั้งนี้ และขอขอบคุณที่ส่งมอบงานด้วยความรวดเร็ว

บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทในเครือฯ
ทางบิทคับ กรุ๊ป มีความประทับใจอย่างมากสำหรับบริการที่ได้รับจากทาง ABS ทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ ทำงานอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่น รวมทั้งรายงานผลประโยชน์พนักงานที่ออกมา สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย

บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด
ทางบริษัท ได้รับการบริการที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพจากทาง ABS รายงานที่ได้รับครบถ้วนและช่วยให้การบันทึกค่าใช้จ่ายและการทำบัญชีของบริษัทมีความถูกต้องสมบูรณ์ ต้องขอขอบคุณทาง ABS มากๆครับ

บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯ รู้สึกประทับใจที่ทางทีมงาน ABS มีการทำงานที่รวดเร็ว มืออาชีพและ ประสานงานกันเป็นอย่างดี สามารถส่งรายงานภายในกำหนดเวลา ขอบคุณมากค่ะ

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ
กลุ่มบริษัท Sea Group ประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากทีมงานเป็นอย่างดี ทั้งในแง่ของการตอบข้อสงสัยจากกลุ่มบริษัทและคำถามเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับรายงานภายในกำหนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย)
ทางบริษัทฯ มีความพึงพอใจอย่างมาก เนื่องจาก ABS สามารถให้ข้อมูลที่รวดเร็ว ทันเวลา มีรายละเอียดอ้างอิงในการคำนวณดีเยี่ยม

บริษัท บล็อกนัน จำกัด
ทางบริษัท ได้รับการบริการที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพจากทาง ABS รายงานที่ได้รับครบถ้วนและช่วยให้การบันทึกค่าใช้จ่ายและการทำบัญชีของบริษัทมีความถูกต้องสมบูรณ์ ต้องขอขอบคุณทาง ABS มากๆครับ

บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
บริษัท PHC ขอขอบคุณที่ทาง ABS ให้คำแนะนำ ให้บริการ และตอบกลับอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดทำ report ให้แล้วเสร็จตามที่แจ้ง โดยมิต้องติดตามแต่อย่างใด ดังนั้น หากบริษัทใดหรือเพื่อนต่างบริษัทปรึกษาหรือต้องการคำแนะนำเรื่องการจัดทำ actuarial report ทางบริษัทฯ จะแนะนำ ABS ให้บริษัทนั้นๆ นอกจากนั้น PHC ขอให้ ABS รักษาคุณภาพในการให้บริการอย่างนี้ต่อไปค่ะ

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
บริษัทฯ รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการบริการจากทางทีมงาน ABS ที่มีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพในวิชาชีพของวงการคณิตศาสตร์ประกันภัย และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ออกรายงานได้รวดเร็ว ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้อย่างมืออาชีพ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีระบบการรักษาความลับของข้อมูลที่ไว้ใจได้

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัทฯ มีความประทับใจ ที่ได้รับการบริการจากทางทีมงาน ABS และสามารถออกรายงานได้ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทยังได้รับการตอบคำถามที่ชัดเจน และการขอรายงานเพิ่มเติมที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วค่ะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันฯ รู้สึกประทับใจที่ได้ใช้บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานกับทาง ABS เนื่องจากได้รับข้อมูลโดยสรุปและเล่มรายงานตรงเวลา รวดเร็ว และทันต่อการใช้งาน รวมทั้งมีการให้บริการให้คำปรึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารได้เป็นอย่างดีค่ะ

บริษัท ราชาชูรส จำกัด
จากการใช้บริการของ ABS ในการคำนวณผลประโยชน์พนักงานเป็นครั้งแรก ทางบจก. รู้สึกมีความประทับใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากทางทีมงาน ABS สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ และสอบถามในจุดที่สงสัยจะได้คำตอบที่ชัดเจนเป็นอย่างดี

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ดีใจและประทับใจมากค่ะ ที่ได้รับบริการจากอาจารย์ทอมมี่และทีมงาน ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการที่มี service mind ที่ยอดเยี่ยม ไม่แปลกใจเลยที่ทีมงานน่ารัก เพราะมีอาจารย์เป็นต้นแบบ อาจารย์พร้อมช่วยเหลือ ประสานงานกับทุกฝ่ายได้อย่างลงตัว นี่แหละบุคคลที่เราควรเคารพ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ประสานงาน จัดทำรายงาน และตอบเคลียร์ข้อซักถามของทางผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงทันเวลา และมีประสิทธิภาพค่ะ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ค่าใช้จ่ายอยู่ในราคาที่เหมาะสมไม่แพง และ ถูกเกินไปเมื่อเทียบกับคู่ค้ารายอื่น อีกทั้งได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้ข้อมูลได้รวดเร็ว และชัดเจน และยังมีเงื่อนไขการให้บริการที่ให้คำนวณล่วงหน้าได้ ถือเป็นเงื่อนไขที่ดี เนื่องจากจะได้เห็นข้อมูลล่วงหน้า

Thai President Foods Public Company Limited
บริษัทฯ ได้ใช้บริการคำนวณสำรองผลประโยชน์พนักงานกับทางบริษัท ABS ของอาจารย์ทอมมี่ ซึ่งงานของบริษัทในขณะนั้นมีความซับซ้อนกว่าการคำนวณทั่วไป เนื่องจากเป็นการคำนวณในขณะที่บริษัทมีการควบกิจการ แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากทางอาจารย์และทีมงานเป็นอย่างดี เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคใดก็พร้อมจะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ทำให้การดำเนินการต่างๆลุล่วงด้วยดี แม้จะต้องมีการบริการหลังการดำเนินการ ทางอาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา ขอบพระคุณมากครับ

บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัทฯมีความพึงพอใจในการให้บริการอย่างมาก แม้ว่าทางบริษัทฯจะมีข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน ทั้งเรื่องความซับซ้อนของธุรกิจ และระยะเวลาที่ต้องการรายงานอย่างเร่งด่วน แต่ทีมงานของ ABS ก็ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งในด้านความรวดเร็วในการจัดทำรายงาน ทั้งในด้านการจัดทำข้อมูลสนับสนุนผู้สอบบัญชีและที่สำคัญคือการช่วยในการตอบคำถามและเคลียร์ประเด็นต่าง ๆ กับทางผู้สอบบัญชี ทำให้งานของบริษัทราบรื่นไปได้ด้วยดีค่ะ

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดทำรายงานประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (TAS19) และรายงานการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย(IBNR) อีกทั้งประสานงาน และตอบข้อซักถามของทางผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงทันเวลา และมีประสิทธิภาพค่ะ

บริษัท เดอะเฟสช็อป จำกัด
ทางบริษัทได้ใช้บริการ กับทางบริษัท ABS มา2 ปีแล้ว ทางบริษัทได้ประทับใจทีมงานบริษัท ABS ที่ได้ให้บริการเป็นอย่างดี มีความรวดเร็วในการจัดทำรายงาน และช่วยตอบคำถามและประสานงานกับทางผู้สอบบัญชีให้เป็นอย่างดี ทางบริษัทต้องขอขอบคุณทีมงาน บริษัท ABS ด้วยคะ และจะยังคงใช้บริการต่อไปในปีหน้าคะ

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
จากการใช้บริการกับบริษัท ABS ได้รับการบริการที่รวดเร็ว และให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ต้องการ รวมถึงการบริการด้านข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และติดต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีการติดตามเพื่อสอบถามความต้องการ ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ละเอียด ชัดเจน และความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานค่ะ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ขอขอบคุณทีมงานของ ABS ทุกคนที่สร้างความประทับใจในทุกขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การเริ่มติดต่อดีลงาน การติดตามงาน การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำช่วยเหลือ การชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้สอบบัญชี และสุดท้ายได้รายงานครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ
พึงพอใจในการบริการจาก ABS ครับ มีการติดตามเป็นระยะ สามารถออกรายงานได้อย่างเรียบร้อย ไม่มีประเด็นกับทาง Auditor นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมกับอาจารย์ทอมมี่ในการสัมมนาอีกด้วยครับ

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ABS เป็นบริษัทที่มีความรู้และชำนาญด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เป็นอย่างดี สามารถตอบข้อซักถาม และ อธิบายรายละเอียดได้อย่างชัดเจน และยอมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับข้อเสนอแนะด้านเนื้อหารายงาน หรือ รูปแบบของรายงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทขอขอบคุณ ในความร่วมมือเป็นอย่างดีคะ

บริษัท ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ จำกัด
ทางกลุ่มบริษัท ทนาอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด ขอขอบคุณทางทีมงาน บริษัท ABS ที่ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการดำเนินการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ทำให้การดำเนินการต่างๆลุล่วงด้วยดี อีกทั้งอาจารย์ทอมมี่ยังได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับทางบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ในฐานะตัวแทนและผู้ประสานงานขอขอบคุณอาจารย์มาในการนี้ด้วยค่ะ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทคาราบาวแดงมีความประทับใจในการร่วมทำงานกับ ABS และรู้สึกว่าการตัดสินใจร่วมงานกับ ABS เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ABS มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในสาขาอาชีพผู้ประเมิน อีกทั้งยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทางบัญชี ไม่เพียงเฉพาะผู้ทำบัญชีแต่ยังเข้าใจถึงข้อกำหนดและความเหมาะสมของข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีต้องการเพื่อนำไปใช้ในการรายงานงบการเงิน

บริษัท ไอเอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
ขอขอบคุณ บจก. ABS การให้บริการและให้คำแนะนำจากทางบริษัทอยู่ในระดับที่ดีมาก เนื่องจากทางบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทั้งแผนกบัญชี และ บุคคลในปีนี้ ทำให้อาจมีข้อมูลแก้ไขหลายรอบ รวมถึงการประกาศใช้กฎหมายใหม่จาก 300 วัน เป็น 400 วัน ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำข้อมูล รวบรวมนานพอสมควร แต่ทาง ABS ก็ให้การบริการและตอบกลับมาเร็วมาก และเสร็จทันกับ Auditor ตรวจสอบ ขอบคุณมากค่ะ

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีความประทับใจในการให้บริการของบริษัท ABS เป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องความเป็น professional ในการให้บริการ และความใส่ใจของพนักงานผู้ประสานงานทุกท่าน นอกจากนี้ทาง ABS ยังพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำกับบริษัทฯ และบริษัทในเครืออย่างใส่ใจและมีข้อแนะนำดีๆ ให้กับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

บริษัท เอ็นโด ไทย จำกัด
จากที่บริษัทได้รับบริการการคำนวณผลประโยชน์พนักงานกับทาง ABS เป็นเวลา 2 ปี นั้น บริษัทได้รับข้อมูลครบถ้วน ตามกำหนดเวลา พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหากรณีมีข้อมูลที่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างเร่งด่วน และบริษัทก็ได้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ค่าบริการเป็นไปอย่างเหมาะสม อีกทั้งทาง ABS ได้มีการจัดอบรม สัมมนา เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี ให้กับลูกค้า บริษัทจึงหวังว่าจะได้รับบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว สามารถปรึกษาข้อมูล ได้อย่างเต็มที่ เช่นนี้เสมอไปค่ะ

บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด
ทาง บริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด มีความประทับใจเป็นอย่างมาก ในการบริการครั้งนี้ เนื่องจากอาจารย์และทีมงานได้ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับทางบริษัท และเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที มีการทำงานที่เป็นระบบและมีความเป็นมืออาชีพ ทำให้การดำเนินการต่างๆ สำเร็จลุล่วง ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ทางบริษัท ไทซันฟูดส์ จำกัด ต้องขอขอบพระคุณ บริษัท ABS เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ค่ะ

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทางบริษัท ABS เป็นอย่างสูง ที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนตามลักษณะของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และเป็นมืออาชีพอย่างมาก อาจารย์ทอมมี่ และทีมงานทุกท่านให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนได้อย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาสะท้อนอยู่บนงบการเงินของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจากทางบริษัท ABS เป็นครั้งที่ 2 แล้วรู้สึกประทับใจกับทีมงานที่ให้บริการ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมินของบริษัท ABS

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือใช้บริการกับทางบริษัท ABS โดยภาพรวมค่อนข้างพอใจกับการบริการ เนื่องจากเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ การให้บริการค่อนข้างรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในการใช้ รายงานเพื่อใช้บันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี

บริษัท บริหารสินทรัพย์ วี ซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีความยินดีมากที่ได้ใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญอย่าง ABS รวมไปถึงการให้บริการของทีมงาน การประสานงานที่เป็นกันเอง รวดเร็ว กระชับ มีประสิทธิภาพ และเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ใช้ผลงานในด้านอื่นๆ ของ ABS ต่อไป

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัทฯ ได้ใช้บริการกับ ABS เป็นครั้งที่ 2 แล้ว รู้สึกประทับใจทุกครั้งในความเป็นมืออาชีพ มาตรฐานการทำงาน ความถูกต้องของข้อมูล และการรักษาเวลาในการส่งงาน ได้ตามกำหนดการทุกครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง โดย ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมิน ของ บริษัท ABS มากกว่าการประเมินทุกครั้งที่บริษัทเคยมีมา

บริษัท ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์ กระดาษ จำกัด
ABS เป็นบริษัทที่ทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นมืออาชีพ รวดเร็ว มีคุณภาพและน่าเชื้อถือได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทีมงานที่ประสานงานทุกฝ่าย ทำงานกันอย่างมืออาชีพ ติดตามทวงถามปัญหาและข้อสงสัย ประเด็นปัญหาต่าง ๆ สามารถอธิบายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และตอบข้อซักถามจากผู้ตรวจสอบบัญชีได้อย่างกระจ่างชัด สำเร็จลุล่วงได้โดยมีประสิทธิภาพดีมากครับ

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท พรอสเพอร์ ไทธรรม์ จำกัด
ทางบริษัทฯ มีความประทับใจในการให้บริการของบริษัท ABS ในเรื่องของการให้บริการและการออกรายงานที่รวดเร็ว อีกทั้งยังให้คำปรึกษาแม้หลังจากได้รับข้อมูลเล่มรายงานครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทฯ หวังว่าจะได้มีโอกาสได้ใช้บริการบริษัท ABS อีกในอนาคต ขอบคุณมากค่ะ

Toshiba Tec (Thailand) Co.,Ltd
ABS promptly provided good service and on time as per our urgent request, We’re very appreciated on ABS services and wish we will keep good relationship and well coordination to get best job result from time to time. Thank you for all staff does good service providing.

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
วางใจได้ในการประสานงานกับอาจารย์ทอมมี่ และผู้ช่วย ที่สามารถตอบโจทย์และคำนวณ Requirement ของ Auditor ให้เป็นไปตามมาตรฐานและสมมติฐานใหม่ๆได้ทุกกรณี โดยสามารถออกรายงานได้ทันเวลากับช่วงเวลาออกงบของทางบัญชีค่ะ

บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) และเครือ
บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กลุ่มบริษัทฯ มีความยินดีที่ได้รับการบริการกับบริษัทABS ทีมงานและผู้ประสานงานที่มีประสบการณ์ ให้ความร่วมมือและประสานงานเป็นอย่างดี ทางกลุ่มบริษัทฯ ขอขอบคุณอย่างยิ่ง

บริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด
ABS เป็นองค์กรที่ทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ ประสานงานส่งข้อมูลที่มีการสอบถามหรือร้องขออย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ให้ข้อมูลที่กระจ่างชัด ทำให้บริษัทมั่นใจในคุณภาพของงานที่ ABS ได้ส่งมอบให้กับบริษัท ทางบริษัทฯ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากและขอขอบคุณทาง ABS มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ทางบริษัทฯ ประทับใจการทำงานของทีมงานของบริษัท ABS ที่ได้จัดทำรายงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตรงกับความต้องการ และตรงตามกำหนดเวลา ทันต่อการใช้ข้อมูล และทาง ABS สามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลกับทางผู้สอบบัญชีได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนค่ะ

บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด และเครือ
บริษัทฯ มีความพึงพอใจในการให้บริการเป็นอย่างยิ่ง ทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านมีความใส่ใจ ให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี และติดตามงานอย่างใกล้ชิด นำส่งผลงานได้อย่างรวดเร็วตรงตามความประสงค์ของลูกค้า

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก กับทีมงาน ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว และตรงต่อเวลา ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี รวมถึงรูปแบบและเนื้อหาที่ละเอียดครบถ้วน

บริษัท โตโยซัพพลาย จำกัด
บริษัท โตโยซัพพลาย จำกัด มีความประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ABS ทุกท่าน เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาได้ดี พูดจาไพเราะ เป็นกันเองและบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากค่ะ ขอบคุณ ABS มากๆนะคะ

บริษัท เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จำกัด
บริษัทฯ ได้ใช้บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานจากการแนะนำของบริษัทแม่ ซึ่งจากการที่ได้ใช้บริการแล้วเป็นบริษัทที่จัดทำรายละเอียดได้ครอบคลุมเนื้อหาตามที่ต้องการ และเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักการคำนวณที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือจากทีมงานของอาจารย์ทอมมี่เป็นอย่างดี และได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการทุกคร้งที่ใช้บริการ ซึ่งบริษัทฯ มีความประทับใจในทีมงานทุกคนที่ให้บริการเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการมาครับ

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีความประทับใจเป็นอย่างมากจากการใช้บริการในครั้งนี้ เนื่องจากอาจารย์ และทีมงานได้ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีการทำงานที่เป็นระบบ เป็นมืออาชีพ และมีความยืดหยุ่น รวมทั้งรายงานผลประโยชน์พนักงานที่ออกมา สามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย และตรงตามความต้องการของผู้สอบบัญชีด้วย นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมกับอาจารย์ในการสัมมนาอีกด้วย

บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด (โรงพยาบาลแพทย์รังสิต) และ บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด (โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต) ขอขอบคุณทีมงาน บริษัท ABS ที่ดำเนินการคำนวณ และ ออกรายงานได้ถูกต้องครบถ้วน ตามความต้องการของทางบริษัทฯ รวมทั้งมีความละเอียดรอบคอบในการเก็บข้อมูล และ สามารถส่งงานได้ตามเวลาที่กำหนด ในส่วนของการประมวลผลสามารถทำได้อย่างมีระบบ และ ใช้งานข้อมูลได้ง่ายครับ

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เคยใช้บริการบริษัท ฯ อื่น คำนวณผลประโยชน์พนักงาน แต่ไม่ประทับใจเนื่องจากให้คำปรึกษาน้อยมาก พนักงานบริการไม่ประทับใจ จึงได้ลองเปลี่ยนมาใช้บริการบริษัท ABS รวดเร็ว ประทับใจการบริการ และสามารถทำให้คลายความกังวลใจได้ โดยเมื่อปรึกษาแล้วทำให้เข้าใจมาตรฐานตัวนี้เป็นอย่างดีเยี่ยม และจะใช้บริการต่อไปเรื่อย ๆ

บริษัท ทรานซิสชั่น ซิสเต็มส์ แอนด์ เน็ทเวอร์คส (ประเทศไทย) จำกัด
ขอบคุณมากค่ะ ลูกค้าอย่างเรารู้สึกพอใจและไว้ใจ ที่จะว่าจ้างทางบริษัทอาจารย์ต่อไปเบื้องหน้า โดยในช่วงแรกที่ได้ติดต่อประสานงานกับทางทีมของอาจารย์ อาจจะมีสะดุดในเรื่องของความเข้าใจที่ผิดพลาดในการเตรียมข้อมูลให้ แต่ด้วยความช่วยเหลือและได้รับคำแนะนำที่ดีจาก ABS มาตลอด รวมทั้งทางทีมงานได้ซัพพอร์ตอย่างเต็มกำลัง ทำให้รายงานออกมาเป็นที่ประทับใจ

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ทางบริษัทได้ใช้บริการคำนวณสำรองผลประโยชน์พนักงานกับทางบริษัท ABS ซึ่งประทับใจมาก ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์รวมทั้งมี Service mind ที่ดีมาก ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานกับบริษัทฯ และทางทีมผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่มีข้อซักถามเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ ข้อมูลที่ได้รับจากการคำนวณนั้นสะท้อนตัวเลขในงบการเงินได้อย่างเหมาะสมค่ะ

บริษัท โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด
ABS เป็นองค์กรที่ทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ มีความน่าเชื่อถือ ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ขอบคุณทีมงาน ABS ที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือตลอดเวลา และบริษัทฯ ยินดีที่จะใช้บริการของ ABS ต่อไป พร้อมทั้งจะแนะนำให้บริษัทฯ ในกลุ่มมาใช้บริการของ ABS ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

บริษัท อาราเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
การให้บริการของ ABS เป็นแบบมืออาชีพ การทำงานรวดเร็ว กระชับไม่เยิ่นเย้อ สามารถสนองต่อความต้องการลูกค้าได้ทันท่วงที เจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษา เป็นผู้มีความรู้อย่างแท้จริง สามารถตอบคำถามให้ผู้ใช้บริการได้เข้าใจและหมดข้อสงสัย โดยรวมถือว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและน่าไว้วางใจค่ะ

บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด และเครือ
กลุ่มบริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการบริการจากทางทีมงาน ABS ที่มีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพในวิชาชีพของวงการคณิตศาสตร์ประกันภัย และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ออกรายงานได้รวดเร็ว ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้อย่างมืออาชีพ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานกับทางบริษัท ABS เป็นรอบที่ 2 แล้ว โดย ABS ได้ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือต่างๆ กับบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงการให้บริการหลังจากงานเสร็จเรียบร้อย

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯมีความพึงพอใจในการใช้บริการของทาง ABS เป็นอย่างยิ่ง โดย ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพ และมีใจบริการดีมาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯเราจะได้รับการบริการและราคาที่เป็นกันเองกับทาง ABS ต่อไปค่ะ

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีความพอใจเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการของบริษัท ABS มีการทำงานเป็นระบบ มีความรวดเร็วทันเวลาในการใช้งาน ทีมงานให้คำแนะนำ ประสานงาน และตอบปัญหาข้อข้องใจได้อย่างตรงประเด็น

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯได้มีโอกาสใช้บริการ ABS ทั้งในส่วนของการคำนวณค่าเผื่อตาม TFRS9 และคำนวณผลประโยชน์พนักงาน บริษัทฯมีความประทับใจในความรวดเร็วในการให้บริการ การใส่ใจลูกค้า การสอบถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงรายงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มากที่สุด ทำให้บริษัทเชื่อมันในผลงาน และคุณภาพของ ABS มาก ๆ บริษัทฯขอขอบคุณในบริการที่ดีและน่าประทับใจจาก ABS ค่ะ ขอบคุณค่ะ

บริษัท โตโยด้า โกเซ เอเชีย จำกัด
ขอขอบคุณสำหรับการบริการที่ดีของนักคณิตศาตร์ และทีมงานทุกๆท่าน มีความใส่ใจและใจเย็นกลับการอธิบายแก้ไขข้อมูลในกับทางเราเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าในปีแรกที่ทางเราได้ร่วมกันจะมีการสื่อสารและข้อมูลผิดพลาดระหว่างกันหลายรอบ ทางเราก็ได้รับการแก้ไข และการช่วยเหลือจากทางทีมงาน ABS ทุกท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยความจริงใจและบริการที่ดีต่อทางทีมงานของเราค่ะ

บริษัท แพค เดลต้า จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการบริการจากทางทีมงาน ABS ที่มีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพในวิชาชีพของวงการคณิตศาสตร์ประกันภัย และได้ออกรายงานได้รวดเร็ว ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้อย่างมืออาชีพ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และทีมงานมีความเป็นมิตรกันเป็นอย่างดีประสานงานด้วยแล้วสบายใจในการทำงานร่วมกันและจะทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตอีกต่อไปครับ

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ได้ใช้บริการกับทาง ABS มาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว ทาง ABS เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การติดต่อประสานงาน, การรวบรวมข้อมูล, การประมวลผลและออกรายงานอย่างรวดเร็วตามกำหนดเวลา, รวมถึงรายงานที่เข้าใจได้ง่าย และผู้ตรวจสอบบัญชียอมรับนับถือในระบบการทำงานของ ABS นอกจากนั้นช่วยตอบข้อซักถาม ของผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินการออกงบการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเครือ
บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น และบริษัทในเครือ เคยใช้บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานกับบริษัทอื่นมาก่อน แต่ค่อนข้างติดขัด มีความล่าช้าในการปรสานงาน ให้ความเข้าใจในเรื่องนี้น้อยมาก ประกอบกับดิฉันซึ่งเป็น HR มือใหม่ เพิ่งเคยทำเรื่องนี้เป็นครั้งที่สอง จึงค่อนข้างมีความเข้าใจในเรื่องนี้ยาก แต่เมื่อมาใช้บริการของบริษัท ABS ทางอาจารย์และทีมงานให้ความช่วยเหลือด้วยดีมาตลอด ทางทีมงานมีความพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ทุกครั้ง มีคำแนะนำที่ทำให้ดิฉันเข้าใจในงานนี้มากขึ้น การประสานงานรวดเร็วมาก ทางบริษัทฯ จึงประทับใจในบริการอย่างมากและต้องขอขอบคุณอาจารย์และทีมงานเป็นอย่างสูงนะคะ

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย)
การให้บริการ ของทาง ABS มีความ Professional และน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ขั้นตอนของการเสนอราคาจนถึงการนำส่งรายงาน มีความสามารถและใส่ใจในการตอบคำถามและการให้คำแนะนำ สามารถสื่อสารในเชิงของบัญชีและการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีได้มีประสิทธิภาพ สามารถ ส่งมอบข้อมูล รายละเอียด ของรายงานได้ตรงตามเวลาที่ตกลงกัน ทั้งที่ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงรูปแบบของรายงานที่ทางบริษัทจัดทำ มีความเรียบร้อย และมีคุณภาพดีค่ะ ทางบริษัท โอลิมปัส มีความพึงพอกับบริการที่ได้รับมากค่ะ

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)
ทางผู้สอบบัญชี ให้ความเชื่อถือผลการประเมินของทางอาจารย์มาก ซึ่งจากที่ได้ทำงานร่วมกัน จะเห็นว่าบริษัทของอาจารย์ มีการทำงานเป็นระบบ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่ละเอียดรอบคอบ ทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และมีความเชื่อมั่นอย่างสูง ทางบริษัทหวังว่าจะได้อาจารย์เป็นผู้คำนวณคำนวณผลประโยชน์พนักงานให้ต่อไป

บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด
บริษัทฯ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณทีมงาน ABS บริษัทมีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมิน ของบริษัท ABS

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ดีมากค่ะ ทางทีมงานอัธยาศัยดี พูดดีมากให้ช่วยทำข้อมูลส่วนต่าง 300 วัน เป็น 400 วัน ให้กับทาง Auditor Support ทันที รวดเร็ว ราคาถูกมาก ก่อนหน้า บมจ.ใช้ของที่อื่นๆ ข้อมูลขอยาก เปลี่ยนมาใช้บริการกับทาง ABS ค่ะ

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง โดย ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมิน ของ บริษัท ABS มากกว่าการประเมินทุกครั้งที่บริษัทเคยมีมา

บริษัท เจร่า พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เจร่า พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณทีมงานของ ABS ที่สนับสนุนข้อมูลและตอบคำถาม และช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี ตามแผนงานที่วางไว้ และด้วยความเป็นมืออาชีพ และประทับใจอาจารย์ทอมมี่ที่ช่วยเหลือตลอดค่ะ

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด
ทาง บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด ขอบคุณ ABS ที่ให้บริการ ประสานงาน และมีผลการรายงานที่มีความเป็นมืออาชีพ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ ถูกต้องตรงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
บริษัทฯ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่ได้รับการบริการที่ดีจาก ABS เพราะมีการบริการที่มีมาตรฐาน และส่งมอบงานได้ตรงตามกำหนดเวลา และยังให้ความมั่นใจกับบริษัทฯ ในเรื่องของคุณภาพงานที่ได้รับจากผู้สอบบัญชีที่รับรองด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพค่ะ

บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด และ บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด (ชลบุรี) จำกัด
สำหรับบริษัทฯ รู้สึกประทับใจการให้บริการ เรารับรู้ถึงการเต็มใจให้บริการของเจ้าหน้าที่ทุกท่านของABS รวมทั้งความรวดเร็ว ระยะเวลาการติดตามงาน ประทับใจมากค่ะ

บริษัท สมาร์ท เวท จำกัด
บริษัทฯ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง โดย ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมิน ของ บริษัท ABS บริษัทฯ ประทับใจการบริการ และสามารถทำให้คลายความกังวลใจได้ โดยเมื่อปรึกษาแล้วทำให้เข้าใจมาตรฐานตัวนี้เป็นอย่างดีเยี่ยม

Kanok Furniture & Decoration Co., Ltd.
ABS provide very professional service. Prompt responses are delivered to client at most satisfaction. Commitment of the final report is punctual. The actuarial report is very detailed yet understandable. The actuary is rational and be able to convey the logical point of analysis in an approachable way. 100% of service mind.

บริษัท ดีสโตน จำกัด และเครือ
กลุ่มดีสโตนได้ใช้บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานของ ABS โดยอาจารย์ทอมมี่มาเป็นเวลาติดต่อกัน 2 ปีต่อเนื่อง ประทับใจในการให้บริการสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจในราคามิตรภาพ ไม่ผิดหวังที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการกับทาง ABS หากมีโอกาสก็จะกลับมาใช้บริการอีกแน่นอน บอกได้คำเดียว “สุดยอด”

บริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯ รู้สึกประทับใจและขอขอบคุณทาง บริษัท ABS เป็นอย่างมากค่ะ ที่ได้จัดทำรายงานและตอบคำถามของทางผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี ด้วยความที่ทางบริษัทฯ ต้องใช้ข้อมูลเร่งด่วนมาก ด้วยความเป็นมืออาชีพของบริษัท ABS ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงทันเวลา และมีประสิทธิภาพ หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะคะ

บริษัท โอนเดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯมีความประทับใจเป็นอย่างมากค่ะ และขอขอบคุณทีมงานเป็นอย่างสูง โดย ABS มีการทำงานเป็นระบบ เป็นมืออาชีพ มีบริการที่รวดเร็ว และได้ตัวเลขแม่นยำ ซึ่งผู้สอบบัญชีและกรรมการบริหารของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมิน ของ บริษัท ABS จึงได้ใช้บริการมาติดต่อกันหลายรอบระยะเวลาบัญชี

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) และเครือ
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ประทับใจการทำงานของทีมงาน ABS ที่ทำงานอย่างมืออาชีพ ประสานงานกับทุกฝ่ายให้สามารถจัดทำรายงานผลประโยชน์พนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว กรณีที่บริษัทฯ ติดปัญหา มีคำถาม สงสัย ก็ช่วยตอบปัญหาได้เป็นอย่างดี

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) และเครือ
กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) มีความพึงพอใจในการให้คำแนะนำ การตอบข้อสงสัย และการบริการในการคำนวนผลประโยชน์พนักงานกับทาง ABS เป็นอย่างยิ่ง ทำให้ กลุ่มบริษัท อูเบะ ทำงานได้ทันตามเวลาที่กำหนด

บริษัท ไทยดีคัล จำกัด
บริษัทฯ มีความประทับใจมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์ และทีมงานที่ได้ให้คำแนะนำ และให้ความรู้ในการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน รายงานจัดทำได้อย่างรวดเร็ว รูปแบบรายงานเข้าใจง่าย อีกทั้งยังมีการติดตามและมีการให้คำแนะนำทั้งจากอาจารย์และทีมงานหลังการใช้บริการด้วย

บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด มีความพึงพอใจมากกับบริการที่ได้รับจาก ABS ซึ่งมีบริการระดับมาตรฐานสากล น่าเชื่อถือ รูปแบบรายงานมีความละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่ายต่อการที่ผู้ใช้รายงานนำไปใช้งานต่อดี เจ้าหน้าที่มีความรู้และบริการรวดเร็วทันใจดีค่ะ

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะ HR ที่ต้องเตรียม Data เพื่อคำนวณผลประโยชน์พนักงาน โดยส่วนตัวชื่นชอบในการบริการที่เป็น Professional ของ ABS ไม่ว่าจะเป็นการ Assign Project Manager สำหรับติดต่อ การ Create Template ที่เข้าใจง่าย มีการอธิบายแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน การ Cleaning Data เพื่อป้องกัน error ของ Report และสุดท้ายคือ Report ที่ชัดเจน และส่งมอบได้ตรงเวลา ตามที่ Commit & set up ตั้งแต่การเริ่ม Project

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
การส่งข้อมูลชัดเจน และการตอบกลับชัดเจน พนักงานที่ติดต่อด้วย เข้าใจ Template กรณีมีปัญหาเชื่อมรูปแบบของวันเดือนปีที่ Template ไม่ยอบรับ ก็ดูแลให้คำนวณได้รวดเร็ว

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นอกจาก ABS จะจัดทำรายงานได้อย่างดีและเป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างแล้ว ABS ยังคำนึงถึงผลกระทบทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย จุดนี้คือสิ่งประทับใจเพิ่มเติมนอกจากบริการที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วครับ

บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
“การให้บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานของบริษัทฯ ABS ได้มาตรฐาน มีการประสานงาน และการให้บริการที่ดีเยี่ยม” ขอบคุณอาจารย์ทอมมี่ และทีมงานทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด และ บริษัท พีพีทีซี จำกัด
บริษัทฯพึงพอใจในคุณภาพของรายงาน การให้บริการที่รวดเร็วภายในเวลาที่จำกัด และค่าบริการที่ไม่แพงสมเหตุสมผลครับ

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด
ตามที่บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือได้ใช้บริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี่ยวกับการคำนวณผลประโยชน์พนักงานของบริษัท ABS นั้น บริษัทฯ มีความพึงพอใจในการให้บริการที่ดี ตอบรับลูกค้าได้รวดเร็ว มีความละเอียดและสอดคล้องกับกฎหมาย ให้คำอธิบายและคำชี้แนะที่ดี ตอบคำถามผู้สอบบัญชีได้ตรงประเด็นในทุกคำถาม รวมถึงระบบการรักษาความลับของลูกค้าที่ดีมีคุณภาพ บริษัท อินเว (ประเทศไทย) ใคร่ขอขอบคุณท่านและทีมงานมา ณ โอกาสนี้ หวังว่าจะได้ใช้บริการท่านในโอกาสต่อไป

บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
บริษัทฯ รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการบริการจากทางทีมงาน ABS ที่มีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพในวิชาชีพของวงการคณิตศาสตร์ประกันภัย จากข้อมูลที่กระจ่างชัด น่าเชื่อถือ ตอบคำถามชัดเจน ทำให้บริษัทมั่นใจในคุณภาพของงานที่ ABS ได้ส่งมอบให้กับบริษัท และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ออกรายงานได้รวดเร็ว ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้อย่างมืออาชีพ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีระบบการรักษาความลับของข้อมูลที่ไว้ใจได้

บริษัท ยางโอตานิ จำกัด
บริษัทฯ ได้ใช้บริการคำนวณสำรองผลประโยชน์พนักงานกับทางบริษัท ABS ของอาจารย์ทอมมี่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน คณิตศาสตร์ประกันภัย จึงมั่นใจในการวิธีการคำนวณ หาค่าสมมติฐาน จัดทำนำเสนอรายงานหลายด้าน และตอบข้อซักถามของผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี จากการคำนวณ 1 ครั้ง ใช้ได้ถึง 3 ปี และมีการจัดสัมมนา ให้ความรู้ และส่งข่าวสารที่มีประโยนช์ในกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ประทับใจมาก ขอขอบคุณทีมงาน ABS และ อาจารย์ทอมมี่ มา ณ ที่นี้

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
ในการทำงานร่วมงานกับอาจารย์ทอมมี่และทีมงานบริษัท ABS มีความประทับใจเป็นอย่างมาก เรื่องการให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดี อีกทั้ง ABS และทีมงานยังให้ความรู้ในเรื่องการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งทำให้ผมและผู้เกี่ยวข้องในบริษัทมีความรู้เพิ่มมากขึ้นและกว้างขึ้น อีกทั้งหากมีกฏหมายใหม่ก็มีการ Update ตลอดเวลาจึงทำให้การรายงานผลประโยชน์พนักงานของบริษัทถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ

บริษัท กามาคัตสึ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท กามาคัตสึ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการบริการเป็นอย่างดี จากบริษัท ABS ผู้ประสานงานทุกท่าน ตลอดจนนักคณิตศาสตร์ ช่วยแก้ไขข้อมูลให้ 2-3 ครั้ง เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการนำเสนอต่อผู้สอบบัญชีในไทย เมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบและมีประเด็นสอบถาม นักคณิตศาสตร์ก็ช่วยตอบคำถามและอธิบายได้อย่างชันเจน ทำให้ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในรายงาน และสามารถส่งไปให้บริษัทแม่และผู้สอบบัญชีในต่างประเทศตรวจสอบได้ค่ะ

บริษัท เอนิต้า (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทฯ มีความประทับใจและพึงพอใจอย่างมากกับการบริการจากทางทีมงาน ABS ที่ได้ประสานงาน ให้คำปรึกษา รวมถึงระบบการทำงาน และการตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องต่าง ๆ ก่อนการคำนวณ ทำให้บริษัทฯ ค่อนข้างมั่นใจในผลงานที่ได้รับว่าจะถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เรียบร้อย และมีความเป็นมาตรฐาน นั้น ทำให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้ใช้ข้อมูลจากรายงานของ ABS พึงพอใจเป็นอย่างมาก

บริษัท ซีเรียล แฟคตอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯ มีความพึงพอใจในการใช้บริการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน กับบริษัทฯ ABS ของอาจารย์ทอมมี่ในครั้งนี้ ทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ บริการจัดทำข้อมูลได้รวดเร็ว มีระบบการจัดการและให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี มีความน่าเชื่อถือกับผู้สอบบัญชี และมีการจัดสัมนาที่ให้ความรู้และ เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ยินดีที่จะได้ร่วมงานกันอีกคะ

บริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัด
ขอขอบคุณทีมงาน ABS เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้บริการคำนวนผลประโยชน์พนักงานได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี มีการทำงานที่เป็นระบบชัดเจน แสดงถึงความเป็นมืออาชีพในด้านนี้อย่างแท้จริง การติดต่อประสานงานหรือการแจ้งข้อมูลในด้านต่างๆ มีการ confirm ทั้งโทรศัพท์และ e-mail เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการ

บริษัท เอ็นบีซี (เอเชีย) จำกัด
“ทางบริษัทหวังว่าจะได้อาจารย์เป็นผู้คำนวณผลประโยชน์พนักงานให้ต่อไป แม้ว่าบริษัทเราเพิ่งเริ่ม TAS19 มาใช้เป็นปีแรก แต่การที่ใช้บริการกับ ABS ก็สามารถทำให้เราหมดความกังวลใจได้ทาง โดย ABS คอยเป็นที่ปรึกษา ที่เข้าใจมาตราฐานตัวนี้เป็นอย่างดีเยี่ยม และ ผู้สอบบัญชี ก็ให้ความเชื่อถือผลการประเมินของทาง ABS อย่างมาก”

บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด
บริษัทเริ่มใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการคำนวณผลประโยชน์พนักงานเป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจในบริการของ ABS และทีมงาน ที่ให้บริการได้รวดเร็ว ยืดหยุ่น เป็นมืออาชีพ ตอบคำถามได้ชัดเจน ตัดสินใจไม่ผิดจริงๆ ที่เลือก ABS บริษัทขอขอบคุณ ABS และทีมงานด้วยค่ะ

บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด
ทางบริษัท รู้สึกดีที่ได้ร่วมงานกับทาง ABS และรู้สึกประทับใจในการให้บริการ ของพนักงานที่ช่วยสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจ และช่วยทางบริษัทเคลียร์ปัญหา ต่างๆ ทางบริษัทฯ รู้สึกขอบคุณ และประทับใจที่ได้ร่วมงาน กับทาง ABS ในอนาคตทางบริษัทฯ ก็ยังคงวางใจใช้บริการในลำดับถัดไป

บริษัท โกลบอล ไทย ดีโป จำกัด
ได้รับการติดต่ออย่างรวดเร็ว ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท กระบวนการและขั้นตอนในการทำงานอย่างละเอียดก่อนการตกลงใช้บริการ ได้รับความสะดวกในการสอบถามข้อมูลต่างๆ ข้อมูลที่ได้รับครบถ้วนตามที่ตกลงกัน พนักงานทุกท่านที่ติดต่อด้วยอัธยาศัยดีมาก และมีเซอร์วิสมายด์มากๆ ค่ะ

บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด
ขอเป็นตัวแทนบริษัท ฯ ขอขอบคุณ ABS เป็นอย่างสูงที่ทาง ABS ได้คำนวณผลประโยชน์พนักงานให้ โดยมีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพ และคอยเป็นที่ปรึกษาที่เข้าใจมาตรฐานการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน และที่สำคัญ ช่วยตอบปัญหากับผู้สอบบัญชีด้วยดีมาโดยตลอด

บริษัท ฟูเบิร์ก อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
ทาง บริษัท ฟูเบิร์ก อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด รู้สึกพึงพอใจมาก ที่ได้รับการบริการจากทางทีมงาน ABS ที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถอธิบายข้อสงสัยได้อย่างสั้น กระชับ ชัดเจน กระจ่าง และขอขอบคุณที่ส่งรายงานได้รวดเร็ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีมาตรฐานความปลอดภัยในการใส่รหัสเข้าไฟล์ ขอบคุณมากค่ะ

บริษัท เมคทูวิน การ์เม้นท์ จำกัด
ทางบริษัท ฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และประทับใจในทีมงาน ABS ที่ทำข้อมูลให้กับทางบริษัทฯ ได้รวดเร็ว และใช้เวลาไม่นาน ทั้งที่เป็นการทำแบบเร่งด่วน ก็สามารถทำข้อมูลให้ตรวจสอบได้รวดเร็ว ได้ทันตามที่บริษัทฯต้องการ และสามารถส่งรายงานให้ทีมออดิททันเวลาค่ะ

บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯ มีความประทับใจ ในความรวดเร็วของการให้บริการ การให้คำแนะนำปรึกษา และ รับฟังความต้องการของลูกค้ารวมถึงการตอบสนองความต้องการอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ทำให้การทำงานผ่านไปได้ด้วยดี  ขอบพระคุณมากค่ะ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
อาจารย์ทอมมี่และทีมงาน นอกจากจะคำนวณและจัดทำรายงาน actuarial ได้ละเอียดมีข้อมูลครบถ้วนตาม TFRS และยังได้ให้คำแนะนำในการปรับ assumptions ที่เหมาะสมกับธุรกิจได้ดีด้วย ทำให้การทำบันทึกบัญชีและตอบคำถามกับทีมผู้สอบบัญชี สะดวกและรวดเร็วมากๆ

บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด
ABS เป็นองค์กรที่ทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ รวดเร็ว มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ให้ข้อมูลที่กระจ่างชัด ตอบคำถามชัดเจน ทำให้บริษัทมั่นใจในคุณภาพของงานที่ ABS ได้ส่งมอบให้กับบริษัท ทางบริษัทฯพึงพอใจเป็นอย่างมากและขอขอบคุณทาง ABS เป็นอย่างสูงค่ะ

บริษัท เอจเลส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มีความพึงพอใจอย่างมาก เพราะได้รับบริการจาก ABS อย่างรวดเร็ว และเป็นมืออาชีพมากๆ มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทต้องการและตอบเคลียร์ข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงทันเวลา และมีประสิทธิภาพค่ะ

บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ประทับใจในการทำงาน ของ ABS เป็นอย่างยิ่ง ได้คำตอบที่ชัดเจนและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เป็นมืออาชีพ และยังได้รับบริการที่รวดเร็วทันต่อเวลา

บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
มีความเป็นมืออาชีพในการให้คำปรึกษาและอธิบายข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและสมมุติฐานต่างๆ รวมถึงการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา และมีความยืดหยุ่น รวมถึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการ

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการบริการจากทางทีมงาน ABS ที่มีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพในวิชาชีพของวงการคณิตศาสตร์ประกันภัย และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ออกรายงานได้รวดเร็ว ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้อย่างมืออาชีพ

บริษัท อินโนเว็ค เอเซีย จำกัด
บริษัทฯมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง โดย ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว และให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ มีความพึงพอใจในการใช้บริการกับ ABS ทีมงานเป็นมิตร มีความพร้อมในการให้บริการและให้คำปรึกษา รายงานอ่านเข้าใจง่ายและน่าเชื่อถือค่ะ

บริษัท เอ็ม.ที.อาร์.แอสเส็ท แมนเนเจอร์ จำกัด
รายงานมีความละเอียดและน่าเชื่อถือ ผู้สอบบัญชีไม่ได้มี Comment ถึงคุณสมบัติของ ABS ทีมงานให้ความช่วยเหลือดีมากในการคุยกับผู้สอบบัญชี

บริษัท บิลค์ วัน กรุ้ป จำกัด
เจ้าหน้าที่ของบริษัท ABS ให้ความรู้ คำแนะนำเมื่อมีการสอบถามเป็นอย่างดี รวดเร็ว ครบถ้วน ไฟล์กรอกข้อมูลมีการป้องกันข้อมูลที่ผิดพลาดและแก้ไขรายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัท เอสเอ็ม-ไซโคล (ไทยแลนด์) จำกัด
ทางบริษัทได้รับการบริการที่ดี และเมื่อพบปัญหา หรือต้องการการ Support ทาง ABS สามารถ Support รายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และรวดเร็ว และหวังว่าจะได้รับการบริการที่ดีแบบนี้ต่อเนื่องไปค่ะ

บริษัท ไฮล์ เทรลเลอร์ เอเซีย จำกัด
ขอบคุณ ABS ที่เข้าใจในความจำเป็นเร่งด่วนของข้อมูลช่วยให้ทาง Heil ทำงานส่งได้ทันเวลาเสมอมา ขอบคุณในความเป็นมืออาชีพของ ABS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของHeilด้วยค่ะ

บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด
บริษัท ฯ ขอขอบคุณทีมงานของบริษัท ABS ที่ได้ให้บริการการคำนวณสำรองผลประโยชน์พนักงาน การประสานงานกับทีมงานของอาจารย์ทอมมี่ สะดวกมากและ ทำงานแบบมีระบบให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ เพื่อให้รายงานออกมาได้ถูกต้องและแม่นยำ ทำงานเร็ว ใส่ใจเนื้อหา เพื่อนำส่งผู้สอบบัญชีได้ทันที ขอบคุณทีมงานและอาจารย์มากค่ะ

บริษัท พลังงานไทย จำกัด และ บริษัท คลีน เอนเนอร์ยี่ อินดัสทรี จำกัด
บริษัทฯ มีความประทับใจในการให้บริการที่รวดเร็ว ใส่ใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ของทีมงานทุกท่าน มีการตอบคำถามที่ชัดเจนด้วยความสุภาพ และบริษัทต้องขอขอบคุณทีมงานของ ABS ทุกท่านที่ทำให้บริษัท ได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว ทันต่อเวลาในการปิดงบการเงินค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

TOA Paint (Thailand) Public Company Limited
บริษัทฯใช้บริการ ABS ในการคำนวณและจัดทำรายงานผลประโยชน์พนักงานของบริษัทแม่และบริษัทในเครือ รวมทั้งบริษัทในเครือที่มีฐานอยู่ในต่างประเทศ ได้รับบริการที่น่าประทับใจ รวดเร็ว การติดต่อประสานงานจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยเฉพาะการช่วยเหลือในข้อซักถามที่ได้รับจากผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการในต่างประเทศ ก็ได้ให้คำแนะนำและประสานงานจนลุล่วงไปได้ด้วยดี ในฐานะของผู้ประสานงานของบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณในการบริการของ ABS ไว้ ณ โอกาสนี้

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ดี-แลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัทฯ ได้ใช้บริการคำนวณสำรองผลประโยชน์พนักงานกับทางบริษัท ABS ซึ่งเป็นปีแรกที่ทางบริษัท ได้ทำการคำนวณ ผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งทางบริษัทมีปัญหาในการให้ข้อมูล และกรอกตัวเลขไม่ถูกต้อง แต่ทางบริษัทได้รับความร่วมือและแก้ไขปัญหาให้กับบริษัท ได้เป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินการต่างๆลุล่วงด้วยดี แม้กระทั่งตอบคำถามกับทางผู้สอบได้เป็นอย่างดี แม้จะต้องมีการบริการหลังการดำเนินการ ทางอาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา ขอบพระคุณมากค่ะ

บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
บริษัทรู้สึกประทับใจที่ได้ร่วมงานกับ ABS ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานได้อย่างเป็นระบบ รับฟังและพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามธุรกิจของบริษัท ตอบข้อซักถามผู้สอบบัญชีได้อย่างมืออาชีพ และออกรายงานถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากค่ะ

บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณทีมงาน ABS ในการประสานงาน ตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำเป็นอย่างดี รวมถึงการช่วยเหลือในด้านการคำนวณที่ถูกต้องและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกต่อๆ ไปค่ะ