Testimonial from our client

With our affordable nimble and professional service, more than 100 companies choose us to calculate their employee benefit

บริษัท ราชาชูรส จำกัด
จากการใช้บริการของ ABS ในการคำนวณผลประโยชน์พนักงานเป็นครั้งแรก ทางบจก. รู้สึกมีความประทับใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากทางทีมงาน ABS สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ และสอบถามในจุดที่สงสัยจะได้คำตอบที่ชัดเจนเป็นอย่างดี

KRUNGTHAI Asset Management PCL.
ทางบริษัทฯ เลือกใช้บริการ ABS รายงานของ ABS นั้นละเอียดและเข้าใจได้ในเวลาเดียวกัน ก่อนที่จะสรุปรายงานอย่างเป็นทางการต่อผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี ทาง ABS ได้จัดทำรายงานฉบับร่างเพื่อทบทวนและพนักงานเต็มใจที่จะพูดคุย เกี่ยวกับข้อกังวลของเราก่อนที่จะสรุปรายงานขั้นสุดท้าย จัดทำรายงานที่มีคุณภาพ และพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชีได้ใช้บริการจาก ABS ในการจัดทำรายงานปี 2561 นั้น ขอขอบคุณการบริการจัดทำรายงานฯ เป็นอย่างมาก สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีความประทับใจในการทำงานของบุคลากร ABS ที่มีการติดตามตอบข้อซักถามและอธิบายความเป็นมาของรายงานฯ ให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนทุกประเด็น รวมถึงชื่นชมระบบงานที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามความต้องการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างครบถ้วน

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
"บริษัทฯ พึงพอใจกับการให้บริการครั้งนี้ และขอขอบคุณที่ส่งมอบงานด้วยความรวดเร็ว"

Electricity Generating Authority of Thailand
กฟผ. ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ประสานงาน ให้คำปรึกษาตอบข้อซักถาม และจัดทำรายงานส่งมอบให้ กฟผ. ได้ครบถ้วนตามขอบเขตงาน ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ
พึงพอใจในการบริการจาก ABS ครับ มีการติดตามเป็นระยะ สามารถออกรายงานได้อย่างเรียบร้อย ไม่มีประเด็นกับทาง Auditor นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมกับอาจารย์ทอมมี่ในการสัมมนาอีกด้วยครับ

บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
"บริษัท PHC ขอขอบคุณที่ทาง ABS ให้คำแนะนำ ให้บริการ และตอบกลับอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดทำ report ให้แล้วเสร็จตามที่แจ้ง โดยมิต้องติดตามแต่อย่างใด ดังนั้น หากบริษัทใดหรือเพื่อนต่างบริษัทปรึกษาหรือต้องการคำแนะนำเรื่องการจัดทำ actuarial report ทางบริษัทฯ จะแนะนำ ABS ให้บริษัทนั้นๆ นอกจากนั้น PHC ขอให้ ABS รักษาคุณภาพในการให้บริการอย่างนี้ต่อไปค่ะ"

บริษัท ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ จำกัด
ทางกลุ่มบริษัท ทนาอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด ขอขอบคุณทางทีมงาน บริษัท ABS ที่ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการดำเนินการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ทำให้การดำเนินการต่างๆลุล่วงด้วยดี อีกทั้งอาจารย์ทอมมี่ยังได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับทางบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ในฐานะตัวแทนและผู้ประสานงานขอขอบคุณอาจารย์มาในการนี้ด้วยค่ะ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
"ตามที่ ปณท. ได้ว่าจ้างบริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด คำนวณมูลค่าผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกับภัยนั้น บริษัทฯ ดำเนินการเป็นไปตามสัญญา โดย ปณท. มีความพึงพอใจในผลงานที่ส่งมอบ และการติดต่อประสานงานที่มีความรวดเร็ว"

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย)
"ทางบริษัทฯ มีความพึงพอใจอย่างมาก เนื่องจาก ABS สามารถให้ข้อมูลที่รวดเร็ว ทันเวลา มีรายละเอียดอ้างอิงในการคำนวณดีเยี่ยม สำหรับสารบัญ

บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด
"บริษัทฯ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณทีมงาน ABS บริษัทมีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมิน ของบริษัท ABS"

Thai President Foods Public Company Limited
บริษัทฯ ได้ใช้บริการคำนวณสำรองผลประโยชน์พนักงานกับทางบริษัท ABS ของอาจารย์ทอมมี่ ซึ่งงานของบริษัทในขณะนั้นมีความซับซ้อนกว่าการคำนวณทั่วไป เนื่องจากเป็นการคำนวณในขณะที่บริษัทมีการควบกิจการ แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากทางอาจารย์และทีมงานเป็นอย่างดี เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคใดก็พร้อมจะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ทำให้การดำเนินการต่างๆลุล่วงด้วยดี แม้จะต้องมีการบริการหลังการดำเนินการ ทางอาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา ขอบพระคุณมากครับ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
"บริษัทฯ ขอขอบคุณทีมงานบริษัท ABS เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ประสานงาน จัดทำรายงาน และตอบเคลียร์ข้อซักถามของทางผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงทันเวลา และมีประสิทธิภาพค่ะ"

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
"ดีใจและประทับใจมากค่ะ ที่ได้รับบริการจากอาจารย์ทอมมี่และทีมงาน ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการที่มี service mind ที่ยอดเยี่ยม ไม่แปลกใจเลยที่ทีมงานน่ารัก เพราะมีอาจารย์เป็นต้นแบบ อาจารย์พร้อมช่วยเหลือ ประสานงานกับทุกฝ่ายได้อย่างลงตัว นี่แหละบุคคลที่เราควรเคารพ”

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
"บริษัทฯ รู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการบริการจากทางทีมงาน ABS ที่มีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพในวิชาชีพของวงการคณิตศาสตร์ประกันภัย และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ออกรายงานได้รวดเร็ว ภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้อย่างมืออาชีพ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีระบบการรักษาความลับของข้อมูลที่ไว้ใจได้"

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
"กลุ่มบริษัทคาราบาวแดงมีความประทับใจในการร่วมทำงานกับ ABS และรู้สึกว่าการตัดสินใจร่วมงานกับ ABS เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ABS มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในสาขาอาชีพผู้ประเมิน อีกทั้งยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทางบัญชี ไม่เพียงเฉพาะผู้ทำบัญชีแต่ยังเข้าใจถึงข้อกำหนดและความเหมาะสมของข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีต้องการเพื่อนำไปใช้ในการรายงานงบการเงิน"

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
“บริษัทฯ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง โดย ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมิน ของ บริษัท ABS มากกว่าการประเมินทุกครั้งที่บริษัทเคยมีมา”

บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด
ABS เป็นองค์กรที่ทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ รวดเร็ว มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ให้ข้อมูลที่กระจ่างชัด ตอบคำถามชัดเจน ทำให้บริษัทมั่นใจในคุณภาพของงานที่ ABS ได้ส่งมอบให้กับบริษัท ทางบริษัทฯพึงพอใจเป็นอย่างมากและขอขอบคุณทาง ABS เป็นอย่างสูงค่ะ

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
“บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เคยใช้บริการบริษัท ฯ อื่น คำนวณผลประโยชน์พนักงาน แต่ไม่ประทับใจเนื่องจากให้คำปรึกษาน้อยมาก พนักงานบริการไม่ประทับใจ จึงได้ลองเปลี่ยนมาใช้บริการบริษัท ABS รวดเร็ว ประทับใจการบริการ และสามารถทำให้คลายความกังวลใจได้ โดยเมื่อปรึกษาแล้วทำให้เข้าใจมาตรฐานตัวนี้เป็นอย่างดีเยี่ยม และจะใช้บริการต่อไปเรื่อย ๆ”

บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
"ทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัท ABS ค่ะ และจะใช้บริการอีกในโอกาสต่อไป เนื่องจากคุณภาพและราคาประทับใจ และได้รับความสะดวกในการช่วยตอบคำถามกับทางผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีค่ะ"

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด
"ตามที่บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือได้ใช้บริการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี่ยวกับการคำนวณผลประโยชน์พนักงานของบริษัท ABS นั้น บริษัทฯ มีความพึงพอใจในการให้บริการที่ดี ตอบรับลูกค้าได้รวดเร็ว มีความละเอียดและสอดคล้องกับกฎหมาย ให้คำอธิบายและคำชี้แนะที่ดี ตอบคำถามผู้สอบบัญชีได้ตรงประเด็นในทุกคำถาม รวมถึงระบบการรักษาความลับของลูกค้าที่ดีมีคุณภาพ บริษัท อินเว (ประเทศไทย) ใคร่ขอขอบคุณท่านและทีมงานมา ณ โอกาสนี้ หวังว่าจะได้ใช้บริการท่านในโอกาสต่อไป"

บริษัท เอ็นบีซี (เอเชีย) จำกัด
“ทางบริษัทหวังว่าจะได้อาจารย์เป็นผู้คำนวณผลประโยชน์พนักงานให้ต่อไป แม้ว่าบริษัทเราเพิ่งเริ่ม TAS19 มาใช้เป็นปีแรก แต่การที่ใช้บริการกับ ABS ก็สามารถทำให้เราหมดความกังวลใจได้ทาง โดย ABS คอยเป็นที่ปรึกษา ที่เข้าใจมาตราฐานตัวนี้เป็นอย่างดีเยี่ยม และ ผู้สอบบัญชี ก็ให้ความเชื่อถือผลการประเมินของทาง ABS อย่างมาก”

บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด
"ทางบริษัท รู้สึกดีที่ได้ร่วมงานกับทาง ABS และรู้สึกประทับใจในการให้บริการ ของพนักงานที่ช่วยสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจ และช่วยทางบริษัทเครียดปัญหา ต่างๆ ทางบริษัทฯ รู้สึกขอบคุณ และประทับใจที่ได้ร่วมงาน กับทาง ABS ในอนาคตทางบริษัทฯ ก็ยังคงวางใจใช้บริการในลำดับถัดไป"

บริษัท โกลบอล ไทย ดีโป จำกัด
"ได้รับการติดต่ออย่างรวดเร็ว ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท กระบวนการและขั้นตอนในการทำงานอย่างละเอียดก่อนการตกลงใช้บริการ ได้รับความสะดวกในการสอบถามข้อมูลต่างๆ ข้อมูลที่ได้รับครบถ้วนตามที่ตกลงกัน พนักงานทุกท่านที่ติดต่อด้วยอัธยาศัยดีมาก และมีเซอร์วิสมายด์มากๆ ค่ะ"

บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด
"ขอเป็นตัวแทนบริษัท ฯ ขอขอบคุณ ABS เป็นอย่างสูงที่ทาง ABS ได้คำนวณผลประโยชน์พนักงานให้ โดยมีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพ และคอยเป็นที่ปรึกษาที่เข้าใจมาตรฐานการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน และที่สำคัญ ช่วยตอบปัญหากับผู้สอบบัญชีด้วยดีมาโดยตลอด"

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)
“ทางผู้สอบบัญชี ให้ความเชื่อถือผลการประเมินของทางอาจารย์มาก ซึ่งจากที่ได้ทำงานร่วมกัน จะเห็นว่าบริษัทของอาจารย์ มีการทำงานเป็นระบบ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่ละเอียดรอบคอบ ทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และมีความเชื่อมั่นอย่างสูง ทางบริษัทหวังว่าจะได้อาจารย์เป็นผู้คำนวณคำนวณผลประโยชน์พนักงานให้ต่อไป”

บริษัท ทรานซิสชั่น ซิสเต็มส์ แอนด์ เน็ทเวอร์คส (ประเทศไทย) จำกัด
“ขอบคุณมากค่ะ ลูกค้าอย่างเรารู้สึกพอใจและไว้ใจ ที่จะว่าจ้างทางบริษัทอาจารย์ต่อไปเบื้องหน้า โดยในช่วงแรกที่ได้ติดต่อประสานงานกับทางทีมของอาจารย์ อาจจะมีสะดุดในเรื่องของความเข้าใจที่ผิดพลาดในการเตรียมข้อมูลให้ แต่ด้วยความช่วยเหลือและได้รับคำแนะนำที่ดีจาก ABS มาตลอด รวมทั้งทางทีมงานได้ซัพพอร์ตอย่างเต็มกำลัง ทำให้รายงานออกมาเป็นที่ประทับใจ”

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
"ขอขอบคุณทีมงานของ ABS ทุกคนที่สร้างความประทับใจในทุกขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การเริ่มติดต่อดีลงาน การติดตามงาน การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำช่วยเหลือ การชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้สอบบัญชี และสุดท้ายได้รายงานครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ"

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
"ในการทำงานร่วมงานกับอาจารย์ทอมมี่และทีมงานบริษัท ABS มีความประทับใจเป็นอย่างมาก เรื่องการให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดี อีกทั้ง ABS และทีมงานยังให้ความรู้ในเรื่องการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งทำให้ผมและผู้เกี่ยวข้องในบริษัทมีความรู้เพิ่มมากขึ้นและกว้างขึ้น อีกทั้งหากมีกฏหมายใหม่ก็มีการ Update ตลอดเวลาจึงทำให้การรายงานผลประโยชน์พนักงานของบริษัทถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ"

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
"บริษัทฯ มีความประทับใจในการให้บริการของบริษัท ABS เป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องความเป็น professional ในการให้บริการ และความใส่ใจของพนักงานผู้ประสานงานทุกท่าน นอกจากนี้ทาง ABS ยังพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำกับบริษัทฯ และบริษัทในเครืออย่างใส่ใจและมีข้อแนะนำดีๆ ให้กับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา"

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
"เจ้าหน้าที่มีความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการ รวมทั้งให้คำปรึกษาที่ดี ขอบคุณมากๆ ค่ะ"

บริษัท เอ็มเอส นอร์ธสตาร์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
"ในนามตัวแทนของบริษัทฯ รู้สึกดีที่ได้ใช้บริการของ ABS ครับ เพราะให้บริการดี ต่อรองง่าย ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมาย เป็นกันเองดีครับ"

บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด และ บริษัทในเครือ
"บริษัทฯ มีความพึงพอใจในการให้บริการเป็นอย่างยิ่ง ทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านมีความใส่ใจ ให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี และติดตามงานอย่างใกล้ชิด นำส่งผลงานได้อย่างรวดเร็วตรงตามความประสงค์ของลูกค้า"

Asian Phytoceuticals Public Company Limited
"บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ได้ใช้บริการของ ABS ซึ่งมีการทำงานที่เป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมิน ของบริษัท ABS"

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
"บริษัทฯ มีความพึงพอใจในการใช้บริการกับ ABS ทีมงานเป็นมิตร มีความพร้อมในการให้บริการและให้คำปรึกษา รายงานอ่านเข้าใจง่ายและน่าเชื่อถือค่ะ"

บริษัท เจร่า พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
"บริษัท เจร่า พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณทีมงานของ ABS ที่สนับสนุนข้อมูลและตอบคำถาม และช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี ตามแผนงานที่วางไว้ และด้วยความเป็นมืออาชีพ และประทับใจอาจารย์ทอมมี่ที่ช่วยเหลือตลอดค่ะ"

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
"บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานกับทางบริษัท ABS เป็นรอบที่ 2 แล้ว โดย ABS ได้ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือต่างๆ กับบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงการให้บริการหลังจากงานเสร็จเรียบร้อย"

บริษัท แฮลเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ทางบริษัทของเรา ได้ใช้บริการของ บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด เริ่มแรกตั้งแต่การเก็บข้อมูล มีความละเอียดในการเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน รายงานที่ได้รับมีความละเอียดทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้ตรวจสอบบัญชียอมรับนับถือในระบบการทำงานของบริษัท Report ที่เคยใช้คำนวณตอนแรก ไม่เข้าใจในการอ่านข้อมูล แต่พอได้ทำ มาอ่านจริงๆ พอเข้าใจ และอธิบายได้ละเอียดดี มีข้อมูลให้ทาง Auditor ครบถ้วน และบันทึกบัญชีได้ถูกต้องเพราะมีข้อมูลชัดเจน ค่าใช้จ่ายในการคำนวณไม่แพงเหมาะสมกับข้อมูลที่ให้คำนวณ

บริษัท ไอเอชไอ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
ขอขอบคุณ บจก. ABS การให้บริการและให้คำแนะนำจากทางบริษัทอยู่ในระดับที่ดีมาก เนื่องจากทางบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทั้งแผนกบัญชี และ บุคคลในปีนี้ ทำให้อาจมีข้อมูลแก้ไขหลายรอบ รวมถึงการประกาศใช้กฎหมายใหม่จาก 300 วัน เป็น 400 วัน ทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำข้อมูล รวบรวมนานพอสมควร แต่ทาง ABS ก็ให้การบริการและตอบกลับมาเร็วมาก และเสร็จทันกับ Auditor ตรวจสอบ ขอบคุณมากค่ะ

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
การส่งข้อมูลชัดเจน และการตอบกลับชัดเจน พนักงานที่ติดต่อด้วย เข้าใจ Template กรณีมีปัญหาเชื่อมรูปแบบของวันเดือนปีที่ Template ไม่ยอบรับ ก็ดูแลให้คำนวณได้รวดเร็ว

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
จากการใช้บริการกับบริษัท ABS ได้รับการบริการที่รวดเร็ว และให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ต้องการ รวมถึงการบริการด้านข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และติดต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มีการติดตามเพื่อสอบถามความต้องการ ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ละเอียด ชัดเจน และความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานค่ะ

บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
มีความพึงพอใจ โทรสอบถามทางเจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลได้ดีค่ะ

บริษัท เอ็ม.ที.อาร์.แอสเส็ท แมนเนเจอร์ จำกัด
รายงานมีความละเอียดและน่าเชื่อถือ ผู้สอบบัญชีไม่ได้มี Comment ถึงคุณสมบัติของ ABS ทีมงานให้ความช่วยเหลือดีมากในการคุยกับผู้สอบบัญชี

บริษัท เอ็นโด ไล้ท์ติ้ง จำกัด
"ตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วและสรุปรายงานได้ตามกำหนด ราคาเหมาะสมสามารถรับได้"

บริษัท บิลค์ วัน กรุ้ป จำกัด
เจ้าหน้าที่ของบริษัท ABS ให้ความรู้ คำแนะนำเมื่อมีการสอบถามเป็นอย่างดี รวดเร็ว ครบถ้วน ไฟล์กรอกข้อมูลมีการป้องกันข้อมูลที่ผิดพลาดและแก้ไขรายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ดีมากค่ะ ทางทีมงานอัธยาศัยดี พูดดีมากให้ช่วยทำข้อมูลส่วนต่าง 300 วัน เป็น 400 วัน ให้กับทาง Auditor Support ทันที รวดเร็ว ราคาถูกมาก ก่อนหน้า บมจ.ใช้ของที่อื่นๆ ข้อมูลขอยาก เปลี่ยนมาใช้บริการกับทาง ABS ค่ะ

บริษัท รามบุตรี รุ่งเรือง
ใช้บริการกับทางบริษัท ABS มา 2 ปี บริการดีมาก ละเอียดครบถ้วน มีการสัมมนาให้ความรู้ และเข้าใจรายงานได้อย่างมาก

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
"นอกจาก ABS จะจัดทำรายงานได้อย่างดีและเป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างแล้ว ABS ยังคำนึงถึงผลกระทบทางธุรกิจของบริษัทอีกด้วย จุดนี้คือสิ่งประทับใจเพิ่มเติมนอกจากบริการที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วครับ"

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
วางใจได้ในการประสานงานกับอาจารย์ทอมมี่ และผู้ช่วย ที่สามารถตอบโจทย์และคำนวณ Requirement ของ Auditor ให้เป็นไปตามมาตรฐานและสมมติฐานใหม่ๆได้ทุกกรณี โดยสามารถออกรายงานได้ทันเวลากับช่วงเวลาออกงบของทางบัญชีค่ะ

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
"บริษัทฯ มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก กับทีมงาน ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว และตรงต่อเวลา ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี รวมถึงรูปแบบและเนื้อหาที่ละเอียดครบถ้วน"

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
"บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจากทางบริษัท ABS เป็นครั้งที่ 2 แล้วรู้สึกประทับใจกับทีมงานที่ให้บริการ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมินของบริษัท ABS"

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
"ค่าใช้จ่ายอยู่ในราคาที่เหมาะสมไม่แพง และ ถูกเกินไปเมื่อเทียบกับคู่ค้ารายอื่น อีกทั้งได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้ข้อมูลได้รวดเร็ว และชัดเจน และยังมีเงื่อนไขการให้บริการที่ให้คำนวณล่วงหน้าได้ ถือเป็นเงื่อนไขที่ดี เนื่องจากจะได้เห็นข้อมูลล่วงหน้า"

บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด
"บริษัท มีความพึงพอใจอย่างมาก เพราะได้รับบริการจาก ABS อย่างรวดเร็ว และเป็นมืออาชีพมากๆ และหวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกค่ะ"

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
"บริษัทฯ มีความประทับใจเป็นอย่างมากจากการใช้บริการในครั้งนี้ เนื่องจากอาจารย์ และทีมงานได้ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีการทำงานที่เป็นระบบ เป็นมืออาชีพ และมีความยืดหยุ่น รวมทั้งรายงานผลประโยชน์พนักงานที่ออกมา สามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย และตรงตามความต้องการของผู้สอบบัญชีด้วย นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมกับอาจารย์ในการสัมมนาอีกด้วย"

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
“บริษัทฯมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง โดย ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความเชื่อถือผลการประเมิน ของ บริษัท ABS มากกว่าการประเมินทุกครั้งที่บริษัทเคยมีมา

บริษัท เพรซิเดนท์ โคราคุเอ็น จำกัด
บริษัทฯ ได้ใช้บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานจากการแนะนำของบริษัทแม่ ซึ่งจากการที่ได้ใช้บริการแล้วเป็นบริษัทที่จัดทำรายละเอียดได้ครอบคลุมเนื้อหาตามที่ต้องการ และเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักการคำนวณที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือจากทีมงานของอาจารย์ทอมมี่เป็นอย่างดี และได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการทุกคร้งที่ใช้บริการ ซึ่งบริษัทฯ มีความประทับใจในทีมงานทุกคนที่ให้บริการเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการมาครับ

บริษัท อินโนเว็ค เอเซีย จำกัด
“บริษัทฯมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง โดย ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว และให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯทีมงานเป็นมืออาชีพและมีบริการที่ดี"

บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
“มีความเป็นมืออาชีพในการให้คำปรึกษาและอธิบายข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและสมมุติฐานต่างๆ รวมถึงการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา และมีความยืดหยุ่น รวมถึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการ”

บริษัท เอวีแอล เอสอีเอ แอนด์ ออสเตรเลีย จำกัด
ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทีมงาน ABS โดยเฉพาะอาจารย์ทอมมี่เป็นอย่างสูง ในการให้คำปรึกษา ให้คำอธิบาย ประสานงานและจัดทำรายงานอย่างเป็นมืออาชีพค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ทำงานร่วมกันต่อเนื่องไปนาน ๆ และรวมถึงบริการอื่นๆด้วยค่ะ กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

บริษัท ซีเรียล แฟคตอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯ มีความพึงพอใจในการใช้บริการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน กับบริษัทฯ ABS ของอาจารย์ทอมมี่ในครั้งนี้ ทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ บริการจัดทำข้อมูลได้รวดเร็ว มีระบบการจัดการและให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี มีความน่าเชื่อถือกับผู้สอบบัญชี และมีการจัดสัมนาที่ให้ความรู้และ เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ยินดีที่จะได้ร่วมงานกันอีกคะ

Nera (Thailand) Limited
บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ ABS มีการทำงานเป็นระบบ รวดเร็ว ทำให้บริษัทฯสามารถส่งรายได้ต่อผู้สอบบัญชีได้ภายในกำหนด และ ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ทำให้บริษัทมั่นใจในคุณภาพของงานที่ ABS

บริษัท ดี.ที.ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทในเครือ
บริษัท ดี.ที.ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทในเครือ มีความพึงพอใจในการให้บริการของ ABS เป็นอย่างมากค่ะ

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯได้มีโอกาสใช้บริการ ABS ทั้งในส่วนของการคำนวณค่าเผื่อตาม TFRS9 และคำนวณผลประโยชน์พนักงาน บริษัทฯมีความประทับใจในความรวดเร็วในการให้บริการ การใส่ใจลูกค้า การสอบถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงรายงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มากที่สุด ทำให้บริษัทเชื่อมันในผลงาน และคุณภาพของ ABS มาก ๆ บริษัทฯขอขอบคุณในบริการที่ดีและน่าประทับใจจาก ABS ค่ะ ขอบคุณค่ะ

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ
บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น และบริษัทในเครือ เคยใช้บริการคำนวณผลประโยชน์พนักงานกับบริษัทอื่นมาก่อน แต่ค่อนข้างติดขัด มีความล่าช้าในการปรสานงาน ให้ความเข้าใจในเรื่องนี้น้อยมาก ประกอบกับดิฉันซึ่งเป็น HR มือใหม่ เพิ่งเคยทำเรื่องนี้เป็นครั้งที่สอง จึงค่อนข้างมีความเข้าใจในเรื่องนี้ยาก แต่เมื่อมาใช้บริการของบริษัท ABS ทางอาจารย์และทีมงานให้ความช่วยเหลือด้วยดีมาตลอด ทางทีมงานมีความพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ทุกครั้ง มีคำแนะนำที่ทำให้ดิฉันเข้าใจในงานนี้มากขึ้น การประสานงานรวดเร็วมาก ทางบริษัทฯ จึงประทับใจในบริการอย่างมากและต้องขอขอบคุณอาจารย์และทีมงานเป็นอย่างสูงนะคะ

บริษัท เอสเอ็ม-ไซโคล (ไทยแลนด์) จำกัด
ทางบริษัทได้รับการบริการที่ดี และเมื่อพบปัญหา หรือต้องการการ Support ทาง ABS สามารถ Support รายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และรวดเร็ว และหวังว่าจะได้รับการบริการที่ดีแบบนี้ต่อเนื่องไปค่ะ