ดาวน์โหลด

EB NPAEs Model 400
ไฟล์คำนวณผลประโยชน์พนักงาน ตามกฎหมาย 400 วัน (NPAE)
ดาวน์โหลด

ABS Worksheet 300 & 400
การบันทึกบัญชี “จากกฎหมาย 300 วันเป็น 400 วัน”
ดาวน์โหลด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์พนักงาน
คู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
ดาวน์โหลด