ตารางมรณะกับกม.แรงงานที่กระทบมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 (TAS 19)

29 มกราคม 2562