แจกฟรี ! ไฟล์คำนวณผลประโยชน์พนักงาน ตามกฎหมาย 400 วัน (NPAE)

12 เมษายน 2562

แจกฟรี ! ไฟล์คำนวณผลประโยชน์พนักงาน ตามกฎหมาย 400 วัน (NPAE)


            หลาย ๆ คนคงจะทราบแล้วว่า เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ออก ซึ่งจะมีผลหลังจาก 30 วันนับจากวันประกาศ หรือก็คือมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม

            โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ หรือเรียกว่าโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาขึ้นมาหลายมาตรา แต่ที่อยู่ในความสนใจของใครหลาย ๆ คน ก็คงจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขมาตรา 118 ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างให้แก่พนักงาน ที่แต่เดิม จะจ่ายพนักงานเป็นจำนวนค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน หรือ 10 เดือน แก่พนักงานที่อายุงานครบ 10 ปีขึ้นไป แต่ในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ได้เพิ่มเงินชดเชยให้แก่พนักงานที่อายุงานครบ 20 ปีขึ้นไป โดยกำหนดให้จ่ายเงินชดเชยจำนวนเท่ากับค่าจ้างสุดท้าย 400 วัน หรือ 13.33 เดือน

            เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น จะส่งผลให้การประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้น กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) สามารถดาวน์โหลด Worksheet การคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ได้ฟรี >> ดาวน์โหลด worksheet คลิ๊กที่นี่ <<

            ทั้งนี้ Worksheet การคำนวณนี้ เป็นการคำนวณหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตามบทที่ 16 ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ซึ่งเป็นวิธีการประมาณการที่ดีที่สุด โดยไม่ได้ใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมถึง การคำนวณนี้ ได้ละสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยบางสมมติฐานไป เช่น สมมติฐานอัตรามรณะ สมมติฐานอัตราการขึ้นเงินเดือน และสมมติฐานอัตราคิดลดเป็นต้น

            ดังนั้นโปรดใช้ดุลยพินิจในการคำนวณและนำตัวเลขไปบันทึกบัญชีทุกครั้ง โดยบริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบหากหนี้สินสูง หรือต่ำเกินไป และหากจำนวนพนักงาน หรือการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเริ่มมีนัยสำคัญกับบริษัท ควรปรึกษาผู้สอบบัญชีเพื่อใช้การคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

        สำหรับใครที่ดาวน์โหลด Worksheet ไปแล้ว แต่ไม่ทราบว่าจะใช้ Worksheet หรือกรอกข้อมูลพนักงานอย่างไร สามารถกดดูวีดีโอสอนการใช้ และคำนวณในคลิปด้านล่างนี้ได้ครับ


ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง