กฎหมายแรงงาน 400 วัน กับ “ผลประโยชน์พนักงาน”

12 กุมภาพันธ์ 2562

กฎหมายแรงงงาน 400 วัน เกี่ยวกับ “ผลประโยชน์พนักงาน”

        จากที่เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 261 ที่ผ่านมาทาง สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีผลการพิจารณาสำหรับการรับรู้ผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ *        อ้างถึง “หนังสือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย) (กกร.)” เรื่องง การพิจารณาทางเลือกในการบันทึกบัญชีเพื่อรับรู้ผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

        ผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 มีมติเห็นว่า  •         กรณีเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือ กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (“กิจการ”) ย่อหน้าที่ 103.1 ระบุว่า กิจการต้องรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการแก้ไขโครงการ ดังนั้นกิจการจะรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนในปี 2561 หรือปี 2562 ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของกิจการในการพิจารณาว่าการแก้ไขโครงการเกิดขึ้นในปีใด  •         กรณีเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ให้กิจการตั้งประมาณการหนี้สินตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในงวดที่เกิดภาระผูกพันขึ้น (ตามหลักการรับรู้รายการในย่อหน้าที่ 304 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ) โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุน        คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจึงขอประกาศผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบโดยทั่วกัน...
 


        * พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกำหนดค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุท้าย 400 วัน