หลักสูตร Profit Testing for Pricing สำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

7 มิถุนายน 2562

อาจารย์ทอมมี่ร่วมมือสมาคมประกันชีวิตไทย

จัดอบรมในหัวข้อ “Profit Testing for Pricing”อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) และสมาคมประกันชีวิตไทย ได้ร่วมมือกันเพื่อจัดอบรมในหัวข้อ “Profit Testing for pricing” เพื่อสนับสนุนให้นักคณิตศาสตร์ไทยได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล โดยจะเป็นการสอนพื้นฐานและถ่ายทอดประสบการณ์จริงตลอด 6 ชั่วโมง ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นี้


โดยแบ่งลำดับเนื้อหาและหัวข้อของการอบรมเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ดังนี้

SECTION 1: Definition of Profit

SECTION 2: Product Cash Flow

SECTION 3: Effect of Reserve on Profit

SECTION 4: Effect of Required Capital on Profit

SECTION 5: Measurement of Profit

SECTION 6: Value of New Business (VoNB)

SECTION 7: Return on Capital (ROC) & Return on Equity (ROE)

SECTION 8: New Business Strain 

SECTION 9: Value of In-Force (VIF)

SECTION 10: Appraisal Value (AV)

SECTION 11: Excess Embedded Value Growth (EEVG)

SECTION 12: Operating Profit After Tax (OPAT)

SECTION 13: Breakeven Interest Rate (BEI Rate) & Breakeven Year

SECTION 14: Actuarial Assumptions & How to improve profitability of product pricing

SECTION 15: Sensitivity Test, Scenario Test, and Stress Test

ตัวอย่างเนื้อหาของการอบรมที่น่าสนใจ


เหมาะสำหรับผู้ที่ยัง "ไม่ได้สอบ" ใบคุณวุฒิทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยจนถึงขั้นระดับแอสโซซิเอต หรือ เฟลโล่

อาจารย์ทอมมี่ ได้ใช้เวลาถึง 3 ปีเต็มในการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อให้ใช้ได้จริงในการวิเคราะห์ที่มาที่ไปในการทำ Pricing เพื่อให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยได้เข้าถึงผู้ปฏิบัติจริง อีกทั้ง เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้เชื่อมโยงและเข้าถึงธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น 


โดยอาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) FSA, FIA, FSAT, FRM, MBA, MScFE (Distinction), B.Eng (Honors)

วุฒิการศึกษาและคุณวุฒิ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณณ์มหาวิทลายัย (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน City University of Hong Kong (Distinction)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) City University of Hong Kong (Best presentation award)
 • Financial Risk Manager (FRM) - Globak Association of Risk Professional จากสหรัฐอเมริกา
 • Chartered Financial Analyst ระดับกลาง (passed CFA level 2) ของ The CFA Institute จากสหรัฐอเมริกา
 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary License) ตามความในมาตรา 83/2 แห่ง พรบ.ประกันชิวิต
 • ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary License) ตามความในมาตรา 78/2 แห่ง พรบ.ประกันวินาศภัย
 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคุณวุฒิระดับเฟลโล่ของประเทศไทย (Fellow of the Society of Actuaries of Thailand, FSAT)
 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคุณวุฒิระดับเฟลโล่ของสหราชอาณาจักรอังกฤษ (Fellow of the Institutes of Actuaries, FIA)
 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคุณวุฒิระดับเฟลโล่ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Fellow of the Society of Actuaries, FSA)

ประสบการณ์การทำงานและตำแหน่งงานในสังคม
 • นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
 • นักสถิติดีเด่นแห่งชาติของสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 • อาจารย์พิเศษ วิศวกรรมการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ (NIDA)
 • รองเลขาธิการ สภาธุรกิจประกันภัย
 • กรรมการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
 • กรรมการผู้จัดการของบริษัท แอคชัวเรียล บิซ จำกัด (ABS)
 • บรรณาธิการและผู้เขียนหนังสือ Best Seller (The Top Job Secret และ ให้เงินทำงาน)
 • ที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน Love Battle ของค่ายหนัง CJ Major