หลักสูตรสัมมนา ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPA/CPD) ประจำปี 2563 โดย อาจารย์ทอมมี่ พิเชฐ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิระดับเฟลโล่

10 สิงหาคม 2563

หลักสูตรสัมมนา ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPA/CPD) ประจำปี 2563

โดย อาจารย์ทอมมี่ พิเชฐ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิระดับเฟลโล่

 

ด่วน!!! (รับจำนวนจำกัด)


หลักสูตรสัมมนาราคาพิเศษ (ราคาพิเศษ 3,800 บาท/ท่าน/หลักสูตร จากราคาปกติ 4,500 บาท/ท่าน/หลักสูตร)

เนื่องด้วยทางบริษัท ABS มีการจัดอบรมสัมมนาประจำปี 2563 โดยมี อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิระดับเฟลโล่ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมี 3 หลักสูตร ดังนี้


1.    หลักสูตร : Employee Benefit "การคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย" 

        วันที่ : วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 และ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 (สามารถเลือกวันใดวันหนึ่ง)รายละเอียดหลักสูตร

 • เข้าใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน และมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 19 (TAS 19)
 • เข้าใจถึงประโยชน์ และความจำเป็นของการคำนวณสำรองผลประโยชน์พนักงาน เพื่อนำไปอธิบายต่อผู้บริหาร และกรรมการของบริษัทได้
 • หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิธีการเลือกข้อมูลพนักงานที่จะต้องส่งให้แก่นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อใช้ในการคำนวณ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลพนักงาน
 • หลักการ และขั้นตอนการคำนวณผลประโยชน์พนักงานเบื้องต้น รวมถึงการคำนวณสถิติ และภาพรวมของที่มาของสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • วิธีการอ่านรายงาน ข้อควรระวัง และวิธีการนำผลลัพธ์ไปใช้ในการบันทึกบัญชี
 • เข้าใจถึงผลกระทบจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ พร้อมทั้งวิธีการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • กรณีศึกษา ประสบการณ์และประเด็นต่าง ๆ ที่เห็นจากบริบทในประเทศไทยและต่างประเทศ

2.    หลักสูตร : TFRS 16 ”สัญญาเช่า”

        วันที่ : วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
รายละเอียดหลักสูตร

 • ถ่ายทอดประสบการณ์จริง จากการสร้างแบบจำลองสำหรับการคำนวณให้กับบริษัทต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์
 • อธิบายหลักการและขั้นตอนการคำนวณตาม TFRS 16
 • การตีความสัญญาเช่า เช่น นิยาม ระยะเวลา สิทธิต่างๆ ที่อยู่ในสัญญาเช่า รวมถึงอัตราการปรับค่าเช่าต่างๆ
 • การหาสมมติฐานอัตราคิดลด และสมมติฐานต่างๆ ในการคำนวณ
 • วิธีการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งรับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์ หนี้สินสัญญาเช่า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • ปัญหาและกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ TFRS 16


3.    หลักสูตร : TFRS 9 การตั้งสำรองการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน 

         วันที่ : วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
รายละเอียดหลักสูตร

 

 • ถ่ายทอดประสบการณ์จริง จากการสร้างแบบจำลองสำหรับการคำนวณให้กับบริษัทต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์
 • ขอบเขตและเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ต้องคำนวณการตั้งสำรองการด้อยค่า
 • หลักการและขั้นตอนการคำนวณตาม TFRS 9
 • เทคนิคการตั้งสำรองสำหรับบัญชีลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ทางการเงิน
 • การออกแบบ วางแผนการเก็บข้อมูล และจัดทำสถิติสำหรับการคำนวณ
 • วิธีการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
 • ปัญหาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ TFRS 9


เวลาและสถานที่ : 09.00-16.30 ณ โรงแรมฟูราม่า สีลม (เดิน 5 นาที จาก BTS ช่องนนทรี)


แผนที่ : โรงแรมฟูราม่า สีลม
หมายเหตุ

สามารถเก็บชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD/CPA) สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี นับเป็นด้านบัญชี 6 ชั่วโมง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  063-328-5465
หรือลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งตาม Link ด้านล่างนี้
https://forms.gle/pbtYNvPjKpmjhGRy7


โดย : อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่ 

FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons)

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
อาจารย์บรรยายด้านการคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
อาจารย์ที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ Love Battle รัก 2 ปียินดีคืนเงิน 
และผู้แต่งหนังสือ 

 • The Top job Secret ภาค 1 - อาชีพเงินล้านที่คนไทยยังไม่รู้จัก
 • The Top job Secret ภาค 2 - ทำน้อยได้มาก ฉลาดเลือกงาน
 • ให้เงินทำงาน ภาค 1 - การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินให้ถูกวิธี (Asset Liability Management)
 • ให้เงินทำงาน ภาค 2 - วิเคราะห์ภาษีกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตัดสินใจวางแผนออมเพื่อประโยชน์ทางภาษี)บทความที่เกี่ยวข้องติดต่อสอบถามหรือติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากเรา