ความหมายของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)

16 ตุลาคม 2561

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือ แอคชัวรี (Actuary) เป็น นักวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีทักษะรอบตัวทางด้านคณิตศาสตร์สถิติศาสตร์   การเงิน  รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการประเมินผลกระทบ ทางการเงินจากความไม่แน่นอนในปัจจุบันและเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคตโดยการ                  

  •       วิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต                   
  •       จำลองเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต           
  •       วิเคราะห์ความเสี่ยง                
  •       สื่อสารผลการวิเคราะห์ที่มีนัยทางการเงิน

แอคชัวรีจะวเิคราะห์เหตุการณ์ในอดีตประเมินความเสี่ยงในปัจจุบันและสร้างโมเดลคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต แอคชัวรีอาจจะพยากรณ์ออกไปในระยะยาวเพื่อที่จะประเมินสิ่งที่อาจ จะเกิดขึ้นได้มากที่สุดและโอกาสของสิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดของเหตุการณ์             

ถ้าจะให้กล่าวอย่างสั้นๆ   สำหรับความหมายของแอคชัวรีกีค็ือนักจำลองความเสี่ยงทางการเงินเรื่องที่ไม่แน่นอนให้ดูแน่นอน โดยเอาข้อมูลและตัวเลขมายืนยันกันให้ทุกฝ่ายเข้าใจ แอคชัวรียังต้องใช้ทักษะความรู้ด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงบวกกับความรู้เชิงธุรกิจ เพื่อช่วยให้เกิดการบริหารและ การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ(Actuaries  Enable  More  Informed  Decision)  


ความหมายของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย


ดังนั้น แอคชัวรีจึงมีบทบาทและความรับผิดชอบทั้งต่อภาคธุรกิจ และต่อเสถียรภาพทางการเงินของสังคมส่วนรวมโดยแอคชัวรีมีหน้าที่ในการรักษาสมดุลที่ดีระหว่างการดูแลประโยชน์ของบริษัทประกันภัยและผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยรวมทั้งการดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญต่างๆ  (Actuaries  Safeguard the Financial Interests of  the Public)       

โดยสรุปแล้ว แอคชัวรีจึงเป็นผู้ตั้งราคาความเสี่ยงที่อาจเกิด ขึ้นได้ในอนาคต ทำให้บางครั้งถูกเรียกว่าเป็นนักวิศวกรการเงิน  นักคณิตศาสตร์เพื่อสังคม      หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพราะความสามารถทางธรุกจิและความสามารถทางการวเิคราะหอ์นัเปน็เอกลกัษณ์ ที่ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจและสังคมที่นับวันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะธุรกิจประกันภัย

แอคชัวรีทำให้เหตุการณ์ในอนาคตเป็นเหตุเป็นผลในรูปแบบทางการเงิน(Make Financial Sense of the  Future)โดยการใช้ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจและการเงิน ถ้าจะให้ละเอียดกว่านั้นก็คือแอคชัวรีช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจทางการเงินได้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์มาประเมิน สถานการณ์ทางธุรกิจโดยคำนึงถึงความไม่แน่นอนของเหตุการณ์   


หน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและแอคชัวรี 

การคำนวณและการประมาณการเป็นเรื่องสำคัญในธุรกิจ ประกันภัยและการบริการทางการเงิน  งานทางแอคชัวรีจะเกี่ยวข้องกบั คณิตศาสตรอ์ย่างมาก แต่แอคชัวรียังคงต้องทันต่อประเด็นและทิศทาง ของธุรกิจ     เรื่องราวทางสังคม กฎหมาย   และรวมถึงเศรษฐศาสตร์     อีกนัยหนึ่งคือแอคชัวรีต้องรอบรู้และใช้สิ่งเหล่านั้นในการแก้ปัญหาทาง ธุรกิจด้วยและแอคชัวรีควรต้องเป็นผู้สื่อสารที่ด่ีเพื่อที่จะอธิบายงานของ ตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจแอคชัวรีจึงเป็นผู้เล่นคนสำคัญในทีมบิหารงานของ บริษัท

ขณะนี้จำนวนของแอคชัวรีที่สอบผ่านได้คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับเฟลโล่ที่เป็นคนไทยและยังกระจายอยู่ทั่วโลกนั้น มีเพียง 20 กว่าคนเท่านั้น!!!                       

ที่มา : วารสารประกันภัย  


โดย : อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) มือหนึ่งด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่
FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons) 
ผู้เขียนหนังสือขายดี The Top Job Secret ภาค 2 และที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ Love Battle รัก 2 ปียินดีคืนเงิน