เฮลั่น ! พร้อมใช้ "กฎหมาย 400 วัน" หลังพระราชพิธีฯ

6 เมษายน 2562

    พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 : ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ 5 เมษายน และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป


        เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติเดิม ที่ระบุว่า มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ เพื่อยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะทำให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความมั่นคงในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะเป็นประโยชน์แก่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศสาระสำคัญ

มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ (๖) ของมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

"(๖) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสี่ร้อยวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย "


       "ซึ่งกฎหมายแรงงานนี้ จะมีผลกระทบกับ มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 (TAS 19) การคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย" อีกทั้ง พ.ร.บ.ดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 วัน หรือหลังจากช่วงพระราชพิธีฯ พอดีนั่นเอง


    อ่านประกาศราชกิจจานุเษกษาฉบับเต็มได้ที่ :: ประกาศ พรบ. คุ้มครองแรงงาน ชดเชย 400 วัน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง