3 เรื่องต้องรู้...เกี่ยวกับ "ผลประโยชน์พนักงาน"

29 มกราคม 2562

3 เรื่องต้องรู้...เกี่ยวกับ "ผลประโยชน์พนักงาน"


    ประมาณการผลประโยชน์พนักงานก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าปวดหัว ทั้งสำหรับนักบัญชีและผู้สอบบัญชี เรามาดูกันซิว่าปีนี้มีอะไรใหม่ๆ ให้เรามึนตึ๊บกันอีก


 1. ประมาณผลประโยชน์พนักงานของลูกจ้างเกษียณอายุ หรืออายุครบ 60 ปี
  ในปีที่ผ่านๆ มาหลายๆ บริษัทอาจจะไม่ได้ตั้งประมาณการผลประโยชน์พนักงานที่จะเกษียณอายุเพราะอ้างว่าไม่มีนโยบาย แต่ว่าสำหรับปี 2560 อาจจะต้องพิจารณาตั้งประมาณการนี้แล้ว เพราะตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้เพิ่มข้อความในวรรค 118/1 ว่า นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุ แม้ว่าจะมีการตกลงไว้หรือไม่ก็ตาม ดังนั้น บริษัทต้องบันทึกประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินและรับรู้ค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรหรือขาดทุน เพราะถือว่าเป็นต้นทุนบริการในอดีต (Past service cost) นะ


 2. ตารางมรณะไทย เปลี่ยนใหม่ปี 2560
  เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้มีการออก ตารางมรณะไทยตารางใหม่มาทดแทนตารางเดิมซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ประมาณการหนี้สินผลประโยชนข์องพนักงานเพิ่มสูงขึ้น เพราะคนไทยตายช้าลง ดังนั้น สำหรับงบการเงินที่ใช้มาตรฐาน TAS19 จะกระทบกับรายการผลกำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเป็นรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แต่สำหรับกิจการที่ใช้ TFRS for NPAEs จะกระทบต่องบกำไรขาดทุนโดยตรงเลยล่ะ สำหรับใครที่ยังไม่มีตารางมรณะใหม่นี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ตารางมรณะตัวใหม่ กับกฎหมายแรง ที่กระทบมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19


 3. เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอัตราเงินชดเชยการเลิกจ้างพนักงานจากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน
  เมื่อไม่นานมานี้ ร่าง พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการของคณะรัฐมนตรี โดยเนื้อความที่มีอาจจะมีผลกระทบต่องบการเงิน ทำให้ต้องตั้งประมาณการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น คือ อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย (จากเดิม 300 วัน) โดย สนช.ผ่านร่างแก้ไข พรบ. คุ้มครองแรงงานเพิ่มค่าชดเชย สำหรับลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปได้ 400 วัน คาดบังคับใช้ปลาย ม.ค. 2562 นี้

  โดยอาจารย์ทอมมี่ พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน 
  นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิระดับเฟลโล่
  FSA, FIA, FSAT, FRM, MBA, MScFE (Distinction), B.Eng (Hons)