3 เรื่องต้องรู้...เกี่ยวกับ "ผลประโยชน์พนักงาน"

17 กรกฎาคม 2562

3 เรื่องต้องรู้...เกี่ยวกับ "ผลประโยชน์พนักงาน"


    ประมาณการผลประโยชน์พนักงานก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าปวดหัว ทั้งสำหรับนักบัญชีและผู้สอบบัญชี เรามาดูกันซิว่าปีนี้มีอะไรใหม่ๆ ให้เรามึนตึ๊บกันอีก


 1. ประมาณผลประโยชน์พนักงานของลูกจ้างเกษียณอายุ หรืออายุครบ 60 ปี
  ในปีที่ผ่านๆ มาหลายๆ บริษัทอาจจะไม่ได้ตั้งประมาณการผลประโยชน์พนักงานที่จะเกษียณอายุเพราะอ้างว่าไม่มีนโยบาย แต่ว่าสำหรับปี 2560 อาจจะต้องพิจารณาตั้งประมาณการนี้แล้ว เพราะตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้เพิ่มข้อความในวรรค 118/1 ว่า นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุ แม้ว่าจะมีการตกลงไว้หรือไม่ก็ตาม ดังนั้น บริษัทต้องบันทึกประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินและรับรู้ค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรหรือขาดทุน เพราะถือว่าเป็นต้นทุนบริการในอดีต (Past service cost) นะ


 2. ตารางมรณะไทย เปลี่ยนใหม่ปี 2560
  เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยได้มีการออก ตารางมรณะไทยตารางใหม่มาทดแทนตารางเดิมซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ประมาณการหนี้สินผลประโยชนข์องพนักงานเพิ่มสูงขึ้น เพราะคนไทยตายช้าลง ดังนั้น สำหรับงบการเงินที่ใช้มาตรฐาน TAS19 จะกระทบกับรายการผลกำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเป็นรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แต่สำหรับกิจการที่ใช้ TFRS for NPAEs จะกระทบต่องบกำไรขาดทุนโดยตรงเลยล่ะ สำหรับใครที่ยังไม่มีตารางมรณะใหม่นี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ตารางมรณะตัวใหม่ กับกฎหมายแรง ที่กระทบมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19


 3. เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอัตราเงินชดเชยการเลิกจ้างพนักงานจากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน
  เมื่อไม่นานมานี้ ร่าง พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการของคณะรัฐมนตรี โดยเนื้อความที่มีอาจจะมีผลกระทบต่องบการเงิน ทำให้ต้องตั้งประมาณการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น คือ อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย (จากเดิม 300 วัน) โดย สนช.ผ่านร่างแก้ไข พรบ. คุ้มครองแรงงานเพิ่มค่าชดเชย สำหรับลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปได้ 400 วัน คาดบังคับใช้ปลาย ม.ค. 2562 นี้


โดย : อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) มือหนึ่งด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่
FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons)
ผู้เขียนหนังสือขายดี The Top Job Secret ภาค 2 และที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ Love Battle รัก 2 ปียินดีคืนเงิน
นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
อาจารย์บรรยายด้านการคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
อาจารย์ที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ Love Battle รัก 2 ปียินดีคืนเงิน
และผู้แต่งหนังสือ 
 •  The Top Job Secret ภาค 1 – อาชีพเงินล้านที่คนไทยยังไม่รู้จัก
 •  The Top Job Secret ภาค 2 - ทำน้อยได้มาก ฉลาดเลือกงาน 
 • ให้เงินทำงาน ภาค 1 - การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินให้ถูกวิธี (Asset Liability Management)
 • ให้เงินทำงาน ภาค 2 - วิเคราะห์ภาษีกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ตัดสินใจวางแผนการออมเพื่อประโยชน์ทางภาษี)บทความที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อสอบถามหรือติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากเรา