ระดับคุณวุฒิของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

9 สิงหาคม 2561

         นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (หรือที่เรียกกันว่า แอคชัวรี) คือผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการเงิน โดยนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์การเงินและสถิติความน่าจะเป็นมาใช้ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อดีต จำลองอนาคต เพื่อคำนวณคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และสื่อสารออกไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการสร้างเครื่องมือทางการเงินที่ต้องคาดการณ์โดยใช้สถิติว่าจะต้องจ่ายเงินคืนในอนาตเท่าไรและเมื่อไร ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเรื่องความน่าจะเป็นในการคาดการณ์อนาคต และคณิตศาสตร์การเงินในการประเมินการลงทุนและดอกเบี้ย  และต้องได้รับการสอบคุณวุฒิให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถมองภาพระยะยาวให้ไกลมากที่สุด เพื่อตั้งสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยให้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม


“นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” จึงได้มีโอกาสร่วมงานกับนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี อยู่ในธุรกิจหลายประเภทที่ต้องอาศัยการจำลองอนาคตข้างหน้าโดยสมมติฐานและหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย อาทิ  เช่น ธุรกิจด้านประกันชีวิต ด้านประกันวินาศภัย ด้านประกันสุขภาพ ด้านจัดการความเสี่ยง ด้านการเงิน ด้านการลงทุน ด้านบำนาญ หรือแม้กระทั่ง ด้าน การคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ฯลฯ  


ทั้งนี้ในประเทศไทยนั้น ใบอนุญาตในการเป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ในธุรกิจประกันชีวิต จะอยู่ภายใน พรบ. ประกันชีวิต ส่วนใบอนุญาตในการเป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ในธุรกิจประกันวินาศภัย จะอยู่ภายใน พรบ. ประกันวินาศภัย มีกล่าวไว้โดยสรุปดังนี้

  • ภาคธุรกิจประกันชีวิตนั้น ใช้มาตรฐานตามหลักสากล คือต้องเป็นเฟลโล่ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยเท่านั้น จึงสามารถไปขอขึ้นทะเบียนจาก คปภ. เพื่อเอาใบอนุญาตเป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ในด้านธุรกิจประกันชีวิต ซึ่ง คปภ. ก็กำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตนี้ จำกัดสิทธิ์อยู่ในขอบเขตของธุรกิจประกันชีวิตเท่านั้น
  • ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ในขณะนี้ยังอนุโลมว่าไม่จำเป็นต้องเป็นระดับแอสโซซิเอตหรือเฟลโล่ โดยผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ที่มีวิชาทางด้านสถิติ และมีประสบการณ์ทางด้านประกันวินาศภัยตามเงื่อนไขที่กำหนด ก็สามารถไปขอขึ้นทะเบียนจาก คปภ. ให้เป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ในด้านธุรกิจประกันวินาศภัยได้ ซึ่ง คปภ. ก็กำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตนี้ จำกัดสิทธิ์อยู่ในขอบเขตของธุรกิจประกันวินาศภัยเท่านั้น

          

แต่บริษัทนอกธุรกิจประกันภัย เช่น  การคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ไม่ได้มีการกำหนดว่าใครมีคุณสมบัติเป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย”       ในขณะนี้ จึงสามารถจัดจ้างได้อย่างอิสระ ขึ้นกับวิจารณญาณของผู้จัดจ้างและผู้สอบบัญชีในการประเมินประสบการณ์และคุณภาพงานของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น โดยคุณวุฒิตามมาตรฐานสากลที่เป็น universal ในขณะนี้ มีอยู่ 2 ระดับ คือ

  ระดับเฟลโล่ คือคนที่มีคุณวุฒิในการประกอบวิชาชีพนี้โดยสมบูรณ์แล้ว โดยการเป็นเฟลโล่ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านสายนั้นๆ

  ระดับแอสโซซิเอต คือคนที่สอบวิชาความรู้ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยทางวิชาพื้นฐาน ที่เทียบเท่าความรู้ระดับปริญญาตรี


            ตรวจสอบคุณวุฒิของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ที่ https://soat.or.th/th/active-member-list

 โดย : อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) มือหนึ่งด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่
FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons) 
ผู้เขียนหนังสือขายดี The Top Job Secret ภาค 2 และที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ Love Battle รัก 2 ปียินดีคืนเงิน