มารู้จักนักคณิตศาสตร์ประกันภัยกันเถอะ!!!

22 มิถุนายน 2561

       นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (หรือที่เรียกกันว่า แอคชัวรี) คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการเงิน โดยนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์  การเงินและสถิติความน่าจะเป็นมาใช้ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อดีต จำลองอนาคต เพื่อคำนวณคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน  และสื่อสารออกไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการสร้างเครื่องมือทางการเงินที่ต้องคาดการณ์โดยใช้สถิติว่าจะต้องจ่ายเงินคืนในอนาคตเท่าไรและเมื่อไร และต้องได้รับการสอบคุณวุฒิให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถมองภาพระยะยาวให้ไกลมากที่สุด เพื่อตั้งสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยให้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม


นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ก็เหมือนกับนักบัญชี โดยการคำนวณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นจะส่งผลต่อสถานภาพทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจึงต้องมีการสอบใบอนุญาตเพื่อรับรองความสามารถ และให้ความมั่นใจว่าตัวเลขดังกล่าวสามารถเชื่อถือในฐานะของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ โดย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรฐานสากลที่เป็น universal ในขณะนี้ มีอยู่ 2 ระดับ คือ 


         1. ระดับเฟลโล่ คือคนที่มีคุณวุฒิในการประกอบวิชาชีพนี้โดยสมบูรณ์แล้ว โดยการเป็นเฟลโล่ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านสายนั้นๆ

         2. ระดับแอสโซซิเอต คือคนที่สอบวิชาความรู้ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยทางวิชาพื้นฐาน ที่เทียบเท่าความรู้ระดับปริญญาตรี เช่น คณิตศาสตร์การเงิน สถิติความน่าจะเป็น ทฤษฎีและการพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์การเงินต่างๆ บวกกับ ความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้จริง ซึ่งผู้ที่มีคุณวุฒิในระดับนี้ สามารถจะทำงานในระดับที่ช่วยเหลือเฟลโล่ในการคำนวณหรือวิเคราะห์ได้อย่างดี


          แต่ละประเทศ แต่ละรัฐ หรือแต่ละประเภทธุรกิจ ก็จะมีการระบุระดับคุณวุฒิที่นำไปใช้ยื่นขอใบอนุญาตในการเซ็นรับรองทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่แตกต่างกัน ซึ่งการประเมินโดยใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยต่างๆ ยังรวมถึงการออกแบบระบบการเงิน  และการรับรองความถูกต้องของรายงานงบการเงินที่ต้องอาศัยสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยอีกด้วย


          ทั้งนี้ในประเทศไทยนั้น ใบอนุญาตในการเป็น  “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย”  ในธุรกิจประกันชีวิต จะอยู่ภายใน พรบ. ประกันชีวิต ส่วนใบอนุญาตในการเป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ในธุรกิจประกันวินาศภัย จะอยู่ภายใน พรบ. ประกันวินาศภัย


           ส่วนบริษัทนอกธุรกิจประกันภัย ไม่ได้มีการกำหนดว่าใครมีคุณสมบัติเป็น “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ในขณะนี้ จึงสามารถจัดจ้างได้อย่างอิสระ ขึ้นกับวิจารณญาณของผู้จัดจ้างและผู้สอบบัญชีในการประเมินประสบการณ์และคุณภาพงานของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น โดย ตรวจสอบคุณวุฒิของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 


         ตรวจสอบคุณวุฒิของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ที่ https://soat.or.th/th/active-member-listโดย : นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิระดับเฟลโล่                               

อาจารย์พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (อาจารย์ทอมมี่)                                                          

FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons)